sobota, 2 marca, 2024
Strona główna » Jak ustrzec się od wpadki inwestując w obligacje korporacyjne? Krótki przewodnik po rynku Catalyst

Jak ustrzec się od wpadki inwestując w obligacje korporacyjne? Krótki przewodnik po rynku Catalyst

by Redakcja
0 comment

Polacy coraz częściej lokują swoje pieniądze w produkty inne niż lokaty bankowe. Liczy się zysk. Jednak najważniejsze jest wciąż bezpieczeństwo zgromadzonego kapitału. Uwagę inwestorów przykuwają obligacje korporacyjne. Jednak, aby na rynku Catalyst efektywnie zwiększać swój kapitał – warto go lepiej poznać. Dowiedz się, jak ustrzec się wpadki inwestując w obligacje korporacyjne.

Koniunktura na wielu rynkach wymaga od przedsiębiorstw dynamiczniejszego rozwoju. W związku z tym wiele spółek decyduje się pozyskiwać kapitał na działalność, zakup maszyn czy nieruchomości poprzez emisję obligacji. Wraz z rosnącą popularnością rynku kapitałowego, Polacy często decydują się skorzystać z emisji długu. Rozwój i wzrost świadomości uczestników rynku Catalyst sprawił, że do obrotu trafiają głównie obligacje, których emitenci nie powinni mieć problemów ze spłatą swoich zobowiązań. Niestety zdarzają się nieprzyjemne sytuacje, kiedy firma nie wykupuje swoich obligacji. Sprawdź, po czym poznać stabilną firmę i pewną inwestycję. Dzięki tej wiedzy będzie Ci łatwiej dokonać wstępnej selekcji perspektywicznych przedsiębiorstw.

Obligacje korporacyjne – po co powstały?

Obligacje korporacyjne służą obu stronom – zarówno przedsiębiorstwom, jak i inwestorom. Biznesy emitujące obligacje, rozpraszają źródła finansowania swojej działalności. Inaczej mówiąc – jest to kolejny sposób zdobycia funduszy na rozwój poza wnioskowaniem o kredyt. W artykule Dlaczego deweloper emituje obligacje? Na przykładzie Murapolu wyjaśniamy szczegółowo, po co i jakim celu emitowane są obligacje oraz czym różnią się od zaciągania kredytu w banku.

Po drugiej stronie mamy inwestora, który szuka okazji do zarobienia. Jeśli inwestor pozna zyskowne rynki, chce znać także podmioty, w które warto inwestować. Rosnąca popularność obligacji korporacyjnych sprawia, że to właśnie poprzez ten produkt chcą inwestować w konkretne przedsiębiorstwa, na silnych rynkach.

Obie strony łączy rynek Catalyst, który umożliwia obrót zakupionymi obligacjami. Inwestorzy znają ten sposób handlu – z rynku akcji. Przedsiębiorstwa coraz chętniej korzystają z emisji obligacji, ponieważ wiedzą, że zainteresowanie długiem rośnie. Natomiast inwestorzy chętniej kupują ten instrument, ponieważ wiedzą, że mogą nim handlować na rynku wtórnym – Catalyst.

Obligacje przedsiębiorstw. Takie same, a takie różne – na co zwracać uwagę

W dużym uproszczeniu, o obligacjach korporacyjnych można powiedzieć, że wypłacają regularnie odsetki, mają z góry określony czas trwania oraz atrakcyjne oprocentowanie.

Odróżnia je od siebie osoba emitenta. Każda obligacja jest więc inna – tak samo, jak inny jest jej emitent. Szukając najkorzystniejszych inwestycji, gdzie ryzyko jest ograniczone, należy dokładnie prześwietlić sytuację finansową analizowanego przedsiębiorstwa.

Wybraliśmy najważniejsze wskaźniki, za pomocą których, na przykładzie trzech firm deweloperskich ocenimy ich zdolność do wywiązania się z zobowiązań. Dlaczego wybraliśmy firmy deweloperskie? Na tym rynku jest obecnie koniunktura. Wielu inwestorów interesuje inwestowanie w nieruchomości deweloperskie, także poprzez produkty finansowe. Dlatego, aby wybrać najlepsze przedsiębiorstwa – warto wiedzieć, który wskaźnik i jakie dane wskazują na stabilizację finansową.

Regularna wypłata odsetek od 200 tys.

Uroda obligacji – kto pożycza ten musi oddać

Wybraliśmy liderów sprzedaży mieszkań w 2017r. Są nimi:

  • Dom Development (3 975 lokali),
  • Murapol (3 605)
  • Robyg (3 470).

Wskaźniki, które podajemy, zostały obliczone na podstawie informacji ze sprawozdań finansowych za 2017r.

W przypadku Murapol jest to ostatni opublikowany raport za I półrocze 2016r. Przy ocenie ryzyka inwestycji w obligacje zwracamy uwagę na wybrane wskaźniki zadłużenia, płynności oraz rentowności. Dodatkowo analizujemy nominalną wielkość wyemitowanych obligacji w relacji do aktywów obrotowych, bez zapasów i środków pieniężnych.

W naszej analizie uwzględniliśmy tylko wskaźniki za ostatni okres. Poniższe badanie przeprowadziliśmy w celach informacyjnych, na co zwracać uwagę oceniając zdolność emitenta do terminowej płatności odsetek oraz wykupienia obligacji w terminie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestor powinien samodzielnie sprawdzić, jak wyglądała sytuacji przedsiębiorstwa w znacznie dłuższym terminie.

Sprawdzaj zadłużenie

Poziom zadłużenia to najważniejsza informacja. Jest to zestaw najważniejszych wskaźników, na jakie zwracamy uwagę przy ocenie emitenta. Od ich analizy zaczynamy ocenę zdolności przedsiębiorstwa do wywiązywania się ze swoich zobowiązań. Do zadłużenia wliczamy wszystkie kredyty, pożyczki, obligacje czy leasingi.

Tabela 1. Wybrane wskaźniki zadłużenia

Parametr Wyjaśnienie Kryteria
Wskaźnik ogólnego zadłużenia Określa w jakim stopniu firma finansuje swoją działalność kapitałem obcym Poniżej 67%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego Określa stopień zabezpieczenia zobowiązań przedsiębiorstwa kapitałem własnym Poniżej 3
Zadłużenie netto do EBITDA Określa zdolność obsługi zadłużenia wypracowanymi zyskami Poniżej 4

 

Tabela 2. Wskaźniki zadłużenia wybranych firm deweloperskich

Parametr Dom Development Murapol Robyg
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 58% 53% 65%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 1,38 1,12

 

1,86
Zadłużenie netto do EBITDA 4,35 1,40 4,64

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników finansowych

Wszystkie 3 firmy deweloperskie spełniają kryteria odnoszące się do ogólnego zadłużenia oraz zadłużenia kapitału własnego. Zadłużenie netto do EBITDA poniżej 4 spełnia tylko Murapol.

Dom Development oraz Robyg nieznacznie przekraczają tę wartość. Nie jest to jeszcze powód do niepokoju. W zadłużeniu uwzględniamy wszystkie kredyty, pożyczki, leasingi i obligacje. Dlatego traktujemy wskaźniki zadłużenia, jako bardzo ważną informację, ale jeszcze musimy przeprowadzić pozostałe testy, aby móc poznać sytuację przedsiębiorstwa.

Sprawdzaj płynność finansową

Płynność finansowa określa zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Przedsiębiorstwo musi posiadać odpowiednią wielkość aktywów, które można szybko spieniężyć.

Tabela 3. Wybrane wskaźniki płynności

Parametr Wyjaśnienie Kryteria
Wskaźnik bieżącej płynności Informuje, czy przedsiębiorstwo jest w stanie spłacić całość zobowiązań krótkoterminowych przez upłynnienie aktywów obrotowych 1,5 – 2,0
Wskaźnik szybkiej płynności Informuje, czy przedsiębiorstwo jest w stanie spłacić całość zobowiązań krótkoterminowych łatwo upłynnianymi aktywami obrotowymi (bez zapasów)

Powyżej 1

Dla deweloperów może być znacznie niższy

 

Tabela 4.  Wskaźniki płynności wybranych firm deweloperskich

Parametr Dom Development Murapol Robyg
Wskaźnik bieżącej płynności 2,41 0,71 1,94
Wskaźnik szybkiej płynności 0,38 0,57 0,74

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników finansowych

Ocena płynności, w przypadku deweloperów, jest utrudniona. Podane w pierwszej tabeli kryteria są zgodne z literaturą i dotyczą ogółu przedsiębiorstw. Branża deweloperska, podobnie jak np. handlowa, jest specyficzna. Dlatego w przypadku płynności szybkiej, normą jest obniżenie tego wskaźnika. Przy takich założeniach niepokoi jedynie niski wskaźnik bieżącej płynności dla Murapol. Firma może mieć trudności w wywiązywaniu się z zobowiązań krótkoterminowych.

Sprawdzaj rentowność

Firma deweloperska, która jest odpowiednio prowadzona, musi osiągać zysk.  Powinien on być na tyle wysoki, aby pozwolił na rozwój działalności w kolejnych latach. Jednym z podstawowych celów racjonalizacji działalności przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysku. Analizując wskaźniki rentowności, możemy ocenić wpływ wybranych wielkości na wynik finansowy.

Tabela 5. Wybrane wskaźniki płynności

Parametr Wyjaśnienie Kryteria
ROE Informuje ile zysku w firmie wygenerował kapitał własny Jak najwyższy
ROA Informuje ile zysku w firmie wygenerowały aktywa Jak najwyższy
Marża zysku netto Informuje ile zysku w firmie wygenerował przychód Jak najwyższy

 

Tabela 6.  Wskaźniki płynności wybranych firm deweloperskich

Parametr Dom Development Murapol Robyg
ROE 19,02% 23,01% 15,82%
ROA 7,98% 10,84% 5,53%
Marża zysku netto 13,57% 73,28% 14,90%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników finansowych

Na tle konkurencji najlepiej wypada Murapol. Pamiętajmy, że swoje sprawozdanie za cały 2017r. opublikuje na początku czerwca 2018r. Dlatego w naszej analizie korzystamy z danych za I półrocze 2017r.

Pozostałe dwie spółki badamy na podstawie danych za cały 2017r. Murapol ma bardzo wysoką marżę zysku netto. Wysoki wskaźnik wskazuje na bardzo dobrą kondycję finansową w firmie. Co więcej, przedsiębiorstwa również charakteryzują się wysoką rentownością aktywów. Jest to istotne z punktu widzenia kredytodawcy, który będzie skłonny pożyczać kapitał na preferencyjnych warunkach.

Skontroluj wyemitowane obligacje

Do tej pory skupiliśmy się na informacjach ze sprawozdań finansowych, bez wyodrębnienia obligacji. Analizując dług, połączyliśmy zobowiązania z tytułu kredytów, obligacji, pożyczek i leasingów. Warto przyjrzeć się samym obligacjom i ocenić – czy deweloper, który je wyemitował, nie będzie miał problemów, żeby je wykupić z posiadanej gotówki lub najbardziej płynnych aktywów obrotowych.

Tabela 7. Wybrane informacje o firmach deweloperskich (w tys. zł)

Parametr Dom Development Murapol Robyg
Aktywa obrotowe bez zapasów 370 558 172 548 258 368
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 279 653 31 322 98 224
Wartość nominalna wyemitowanych obligacji 311 368 160 271 420 731

 

W sytuacji natychmiastowego wykupu obligacji Dom Development oraz Murapol nie miałby problemu, żeby spłacić je aktywami obrotowymi. W przypadku Dom Development w większości (90%) obligacje mogłyby być spłacone gotówką. Ma to na celu pokazanie tylko tego, że stabilne firmy, o zdrowych i silnych bilansach, nie będą miały problemu ze spłatą swoich zobowiązań.

Gdybyśmy porównali aktywa tych firm do zaciągniętego długu, okazałoby się, że są to małe wartości. Np. wyemitowane obligacje stanowią 13% majątku Dom Development. Płynie z tego bardzo ważne spostrzeżenie. Jeśli emitent chce pożyczyć, w drodze emisji obligacji, bardzo dużo, w stosunku do swojej wartości – to inwestorowi powinna zapalić się lampka ostrzegająca, ponieważ firma może mieć problem z terminowym wywiązywaniem się z zobowiązań.

Warto inwestować w obligacje – ale tylko silnych emitentów

Krótka analiza, jaką przeprowadziliśmy, pozwala ocenić obligacje Dom Development, Murapol oraz Robyg, które tutaj wzięliśmy za przykład. Dzięki takiej ocenie poznaliśmy dane, jakimi można kierować się przy podstawowej ocenie emitenta.

Należy jednak pamiętać, że przed ostateczną decyzją inwestycyjną należy dokładnie przyjrzeć się sytuacji finansowej firmy. Na podstawie wybranych przez nas parametrów, nie dostrzegamy nic niepokojącego, co mogłoby sugerować problemy z terminowym wywiązywaniem się z zobowiązań przedsiębiorstw, które użyliśmy za przykład w niniejszym opracowaniu.

Silne finansowo podmioty nie mają problemów z terminowym regulowaniem zobowiązań. W takich emitentów warto inwestować.

W najbliższy poniedziałek 26 marca o godzinie 11.00 będzie także możliwość zadania pytań ekspertowi Targeto na temat tego przewodnika po rynku Catalyst. Serdecznie zapraszamy do dyskusji.

 

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.