poniedziałek, 24 czerwca, 2024
Strona główna » W co teraz warto inwestować? Horyzont od 3 do 5 lat.

W co teraz warto inwestować? Horyzont od 3 do 5 lat.

by Redakcja
0 comment

W obecnym, dynamicznym okresie na rynku, wielu inwestorów zastanawia się, w co warto inwestować. Zwiększona częstość występowania tzw. czarnych łabędzi tworzy więcej okazji inwestycyjnych, jednak jednocześnie utrudnia spokojne inwestowanie długoterminowe. Mimo że rynek staje się coraz bardziej przewidywalny, za największe ryzyko inwestycyjne obecnie uznaje się czynnik geopolityczny. Zastanawiając się, w co warto inwestować, warto mieć na uwadze te globalne konteksty. 

W co warto inwestować, biorąc pod uwagę czynniki ryzyka geopolitycznego? 

Wojna na Ukrainie ma potencjał eskalacji, co może wpłynąć na decyzje inwestycyjne. Chociaż takie rozwiązanie wydaje się mało prawdopodobne ze względu na sytuację militarną Rosji oraz interes państw NATO, w tym także USA, każdy inwestor, zastanawiając się, w co warto inwestować, powinien uwzględniać takie scenariusze. 

Bliski Wschód prezentuje kolejne ryzyko geopolityczne. Choć trudne do oszacowania, wydaje się bardziej lokalne, zakładając, że Iran nie zaangażuje się bezpośrednio w konflikt z Izraelem. Biorąc pod uwagę fakt, że Izrael może radzić sobie samodzielnie z Hamasem i USA nie jest obecnie bezpośrednio zaangażowane w konflikt, inwestorzy mogą zastanowić się nad wpływem tych kwestii na globalny rynek. 

Jednak najistotniejszym ryzykiem dla osób zastanawiających się, w co warto inwestować, wydaje się konflikt USA z Chinami w kwestii Tajwanu. Z Tajwanu pochodzi znaczna część światowej elektroniki, w tym kluczowe komponenty jak procesory i półprzewodniki. Potencjalny konflikt w tym regionie mógłby zakłócić łańcuchy dostaw na skalę globalną, porównywalną do wpływu pandemii koronawirusa, wpływając znacząco na rynek, w tym na indeks NASDAQ.

W co warto inwestować, uwzględniając politykę Fed i EBC?

Porównanie stóp procentowych w USA i strefie euro. 

Gdy analizujemy różnice w stopach procentowych pomiędzy USA a strefą euro, zwracamy uwagę na ostatnie działania Fed i EBC. W 2022 r., w odpowiedzi na rosnącą inflację, spowodowaną między innymi przez skutki pandemii i konflikty zbrojne, obie instytucje podjęły decyzję o podwyższeniu stóp procentowych. 

Aktualnie główna stopa w USA oscyluje wokół 5,25-5,5%, podczas gdy w strefie euro utrzymuje się na poziomie 4,5%. Dla inwestorów zastanawiających się, w co warto inwestować, ważne jest zrozumienie, że realna stopa procentowa w strefie euro jest obecnie ujemna z powodu inflacji przekraczającej 5%, podczas gdy w USA jest dodatnia z inflacją poniżej 4%. 

Takie różnice wpływają na kurs EUR/USD, prowadząc na ogół do jego obniżenia, możliwie nawet do poziomu parytetu. Mocny dolar może nie sprzyjać rynkom akcji, podobnie jak rosnąca rentowność obligacji skarbowych w USA. 

Ostatnie zjawiska na rynku były dynamiczne, ale analitycy z Trigon DM przewidują zbliżający się koniec tego cyklu, co może wpłynąć na decyzje osób zastanawiających się, w co warto inwestować.

Rozważając, w co warto inwestować w kontekście globalnych rynków, warto zwrócić uwagę na sytuację w USA. Fed jest znacznie bliżej zakończenia cyklu podwyżek stóp niż EBC, co będzie miało wpływ na rynki akcji. W strategii Fed do walki z inflacją wyróżnia się kombinacja jastrzębich wypowiedzi, mających na celu obniżenie oczekiwań inflacyjnych, oraz umiarkowanych podwyżek stóp procentowych. Jeżeli strategia ta doprowadzi do sprowadzenia inflacji blisko celu 2% bez wprowadzenia gospodarki w recesję (a wiele wskaźników na to wskazuje), zyski na akcje (EPS) na nadchodzący rok mogą okazać się niedoszacowane. 

Kolejnym argumentem przemawiającym za zastanowieniem się, w co warto inwestować, jest fakt, że amerykańska gospodarka jest odpowiednio dostosowana do globalnej, podwyższonej inflacji. Wiele amerykańskich firm, zwłaszcza w sektorze technologicznym, oferuje produkty i usługi o niskiej elastyczności cenowej popytu. Daje to taki potencjał, że mogą one podnosić marże dzięki wyższym cenom, nie tracąc klientów. 

Biorąc pod uwagę powyższe, wydaje się, że warto zastanowić się nad większym zaangażowaniem w akcje amerykańskie niż europejskie. 

Oczywiście, zagrożeniem jest sytuacja wokół Tajwanu, która miałaby wpływ zarówno na Wall Street, jak i na rynki europejskie. Jednak potencjał technologiczny, bliskość zakończenia cyklu podwyżek stóp oraz perspektywa lepszych zysków dają przewagę firmom amerykańskim.

W co warto inwestować w kontekście nowych trendów: ESG i OZE? 

Zmieniające się trendy w inwestowaniu odzwierciedlają współczesne wyzwania i priorytety. Wśród najważniejszych z nich wyróżniają się zagadnienia związane z ekologią, odpowiedzialnością społeczną i dobrym zarządzaniem w firmach. W centrum uwagi znajduje się skrót ESG, odnoszący się do angielskich słów: środowisko (ang. environmental), społeczna odpowiedzialność (ang. social) oraz ład korporacyjny (ang. corporate governance). 

Ten trend jest coraz bardziej zauważalny, zwłaszcza w spółkach z rynków rozwiniętych. ESG przestało być tematem teoretycznym lub ciekawostką. Współczesny krajobraz biznesowy jest kształtowany przez kluczowe kwestie: zmiany klimatyczne, ochronę środowiska, równość, warunki pracy, wpływ pandemii COVID-19 oraz nowe wymagania dotyczące roli korporacji w społeczeństwie. 

Dla inwestorów, którzy zastanawiają się, w co warto inwestować w najbliższej przyszłości, coraz większe znaczenie mają fundusze zorientowane na kryteria ESG, które oceniają inwestycje nie tylko pod kątem finansowym, ale również z uwzględnieniem tych kluczowych aspektów społeczno-środowiskowych. 

Notowania jednego z nich poniżej:

Notowania funduszu iShares ESG Aware MSCI USA

Potwierdzeniem, że standardy ESG są istotne, może być skład portfela iShares ESG Aware MSCI USA:

Skład portfela funduszu iShares ESG Aware MSCI USA

Obecnie tendencje inwestycyjne sugerują, że w to, co warto inwestować teraz — to przede wszystkim amerykańskie korporacje, które spełniają kryteria ESG. Wielkie firmy z USA coraz częściej włączane są do funduszy ESG, co sprawia, że odpowiednie ETF-y oferują nie tylko ekspozycję na rosnący wpływ standardów ESG w biznesie, ale również na obiecujący rynek akcji w USA. 

Innym kluczowym obszarem, w który warto zainwestować, jest zielona energia. Globalna transformacja energetyczna nabrała tempa, a unijne założenia wskazują na osiągnięcie neutralności klimatycznej w UE do 2050 roku. To oznacza inwestycje w setki miliardów euro na rzecz rozwoju OZE. Chociaż jesteśmy na wczesnym etapie cyklu rozwoju OZE, rynek ten może stanowić atrakcyjną okazję inwestycyjną. Nawet jeśli stopy zwrotu z globalnych ETF-ów skupiających się na czystej energii na razie nie robią wielkiego wrażenia, warto pamiętać, że przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych rezultatów.

Notowania funduszu iShares Global Clean Energy

Skład portfela funduszu iShares Global Clean Energy

Polskie aktywa — czy i w co warto inwestować?

Przy horyzoncie 3-5 lat teoretycznie akcje powinny mieć przewagę nad obligacjami. Niemniej, polski rynek od wielu lat nie radzi sobie tak dobrze, jak inne światowe indeksy – mocno jaskrawym przykładem jest zachowanie WIG w porównaniu do S&P500:


Indeks WIG vs. S&P500 za ostatnie 10 lat

Co warto wiedzieć przed inwestycją w polskie akcje?

Rozważając, w co warto inwestować na polskim rynku, warto zwrócić uwagę na GPW, który od pewnego czasu doświadcza stagnacji. Kluczową przyczyną tego stanu rzeczy jest znaczący udział spółek Skarbu Państwa, które nie zawsze są optymalnie zarządzane, często z powodów politycznych i finansowych. Wybory mogą nie przynieść znaczących zmian w tej kwestii. 

Wielu Polaków wciąż nie rozumie pełnego potencjału inwestowania – co widać w dużym udziale depozytów i braku zaufania do funduszy. Polski rynek akcji oferuje ograniczony wybór, co może skłonić inwestorów do bardziej aktywnego zarządzania swoim portfelem, zamiast polegania na strategiach pasywnych. Zatem rozważając, w co warto inwestować, kluczowe jest zrozumienie dynamiki rynku GPW i możliwości, jakie oferuje.

Rozważając akcje, warto poszukać funduszy mogących korzystać na wzroście polskiej gospodarki, a więc mniej inwestujących w duże, często państwowe spółki, a bardziej skupiających się na prywatnych spółkach z segmentu małych i średnich. Do takich funduszy należą m.in.:

Quercus Agresywny — spory fundusz o aktywach przekraczających 400 mln PLN. Polityka inwestycyjna zakłada, że w instrumenty akcyjne fundusz inwestuje od 50% do 100% aktywów, w tym akcje nabywane w ramach pre-IPO – od 0% do 10%. Do 50% portfela inwestycyjnego może inwestować w zagraniczne instrumenty akcyjne. Od 0% do 50% fundusz inwestuje w instrumenty dłużne. Od 0% do 10% może inwestować w tytuły uczestnictwa innych funduszy. Od 0% do 50% może inwestować w zagraniczne instrumenty dłużne. Według danych na półrocze 2023 r. ponad 76% aktywów stanowiły akcje krajowe. Fundusz w długim terminie ma bardzo dobre stopy zwrotu rzędu 20-50%, poza okresem dwuletnim (bessa z 2022 r.). Za fundusz odpowiada od początku jego istnienia sam prezes i założyciel Quercus TFI — Sebastian Buczek.

Santander Akcji Małych i Średnich Spółek — fundusz o aktywach ok. 240 mln PLN. Polityka inwestycyjna zakłada, że co najmniej 66% aktywów lokowane jest w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze, w tym przynajmniej 50% w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze emitowane przez małe i średnie spółki notowane na GPW (spoza indeksu WIG20). Inwestycje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić nie więcej niż 34% aktywów funduszu. Wg danych na półrocze 2023 r. prawie 80% aktywów stanowiły akcje krajowe. Fundusz w długim terminie ma bardzo dobre stopy zwrotu — w tym roku już 25%, natomiast za okres 3-5 lat stopy zwrotu są rzędu 70-90%. Fundusz wygląda na stabilnie zarządzany — Jakub Płotka od 2017 r.

BNP Paribas Małych i Średnich Spółek — mniejszy fundusz o aktywach poniżej 100 mln PLN. Polityka inwestycyjna zakłada, że co najmniej 66% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty udziałowe emitowane przez małe i średnie polskie spółki, jak również w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, których główną część lokat stanowią instrumenty udziałowe takich spółek. Pozostała część aktywów lokowana jest w instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Fundusz w ostatnich miesiącach radził sobie nieco gorzej, ale uwagę przykuwają jego długoterminowe wyniki, bo za okres 3 lat zarobił ponad 90%, za okres 4 lat ponad 160%, a za 5 lat ponad 180% i są to najlepsze wyniki z grupy porównywalnych funduszy. Na minus dosyć zmienny skład zarządzających. 

Obligacje — w co warto inwestować, aby zoptymalizować zyski?

Gdy zastanawiamy się, w co warto inwestować na polskim rynku, obligacje mogą okazać się atrakcyjną opcją. Zwłaszcza w obliczu prognozowanych fluktuacji stóp procentowych, inwestycje w obligacje skarbowe mogą wymagać bardziej zręcznego podejścia. Aktywne zarządzanie obligacjami, często nazywane „grą na stopach”, staje się kluczowe dla maksymalizacji zysków. To zrozumienie koncepcji „duration”, czyli czasu trwania obligacji, jest niezbędne. Wskaźnik ten pokazuje, jak wrażliwa jest cena obligacji na zmiany stóp procentowych. 

Dla inwestorów chcących zoptymalizować swoje zwroty, ważne jest, aby dostosowywać „duration” w zależności od sytuacji rynkowej: skracając go w czasie rosnących stóp procentowych i wydłużając, gdy stopy maleją. Decydując się na inwestycje w obligacje, kluczowe jest zrozumienie, jak te narzędzia działają i w co warto inwestować, aby zoptymalizować potencjalne zyski.

Dlaczego warto inwestować w obligacje korporacyjne?

Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce dynamicznie się rozwija, stając się atrakcyjnym miejscem dla tych, którzy zastanawiają się, w co warto inwestować. Ich charakterystyczną cechą jest zmienne oprocentowanie, które naturalnie dostosowuje się do aktualnych stóp procentowych. Biorąc pod uwagę obecny klimat inwestycyjny i atrakcyjne stopy procentowe, inwestorzy mogą liczyć na oprocentowanie sięgające nawet powyżej 10% w skali roku. Co więcej, inwestując w polskie obligacje korporacyjne, można liczyć na pewien stopień bezpieczeństwa. Dominują tu bowiem branże deweloperska i finansowa, szczególnie skupiająca się na windykacji. 

Te sektory, korzystając z pozytywnej koniunktury makroekonomicznej oraz wsparcia ze strony rządu, oferują obligacje często zabezpieczone konkretnymi aktywami, takimi jak nieruchomości czy portfele wierzytelności. 

Decydując się na inwestowanie w obligacje korporacyjne, warto zwrócić uwagę na dywersyfikację portfela, aby zminimalizować ryzyko. Choć indywidualne dobieranie obligacji może być czasochłonne, istnieje alternatywa w postaci funduszy inwestycyjnych. 

Polski rynek oferuje bogatą paletę funduszy skupiających się na obligacjach korporacyjnych, zarówno w formie FIO, jak i FIZ. Dla inwestorów zastanawiających się, w co warto inwestować, mogą one stanowić doskonałą opcję. 

Ekspozycję na obligacje korporacyjne dają m.in. takie fundusze:

Quercus Ochrony Kapitału — bardzo duży fundusz o aktywach ponad 1 mld PLN. Polityka inwestycyjna zakłada, że fundusz dąży do tego, aby wartość jednostki uczestnictwa na koniec danego roku kalendarzowego była nie niższa niż 100% jej wartości z końca roku poprzedniego. W tym celu udział akcji waha się pomiędzy 0% a 20% wartości portfela. Do 20% aktywów może być inwestowane w lokaty zagraniczne (łącznie polskie i zagraniczne akcje nie mogą przekroczyć 20% wartości portfela). Inwestycje w akcje mogą być dokonywane w celach arbitrażowych, gdy znana i pewna jest cena ich odsprzedaży. Na półrocze 2023 r. prawie całe aktywa funduszu to obligacje, z czego ponad 70% to obligacje korporacyjne. Fundusz dobrze radzi sobie w tym roku, wypracowując ponad 9-procentową stopę zwrotu, a co ważniejsze jest bardzo dobry w długim terminie, plasując się w czołówce podobnych rozwiązań dłużnych. Stopa zwrotu za 5 lat to niecałe 18%, ale to też był okres niskich stóp procentowych. Ci sami zarządzający, w tym prezes Quercus TFI, od 2008 r. 

Agio Kapitał — mniejszy fundusz o aktywach nieco ponad 30 mln PLN. Polityka inwestycyjna zakłada, że od 66% do 100% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego oraz w dłużne papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa i NBP. Pozostałe środki mogą być inwestowane w korporacyjne oraz skarbowe instrumenty rynku pieniężnego. Na półrocze 2023 r. prawie całe aktywa funduszu to obligacje, z czego ponad 80% to papiery nieskarbowe. Fundusz w tym roku jest raczej w środku stawki porównywalnych funduszy, ale ma bardzo dobre stopy zwrotu za dłuższy termin. Zysk za 5 lat do prawie 20%, większość jednak wypracowana w środowisku niskich stóp procentowych. Główny zarządzający funduszem ten sam od 2015 r.

 

 

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.