poniedziałek, 24 czerwca, 2024
Strona główna » Roszady w portfelu funduszy akcji

Roszady w portfelu funduszy akcji

by Redakcja
0 comment

Od początku działalności, tj. od 5 lutego 2014 roku portfele: Bezpieczne obligacje skarboweRentowne obligacje przedsiębiorstw oraz Wzrostowe akcje wypracowały stopy zwrotu odpowiednio 10,99%, 15,47% i 18,20%. Co istotne, w każdym z przypadków został pobity ich benchmark. Największe zmiany na wrzesień dokonane zostały w modelu Wzrostowe akcje. Jest to portfel, który charakteryzuje się największymi wahaniami, stąd wyjątkowo bacznie dokonujemy comiesięcznych zmian, tak żeby maksymalizować jego stopę zwrotu. Modele obligacyjne nie zostały istotnie zmienione. Warto jednak prześledzić wypracowane wyniki, żeby mieć pełen obraz kondycji inwestycji przed dokonaniem zmian na rachunkach.

Stabilność bezpiecznych obligacji

Model Bezpieczne Obligacje Skarbowe wypracował miesięczną stopę zwrotu na poziomie +0,02%. W tym miesiącu nie dokonaliśmy żadnych zmian. Fundusze, które były do tej pory w portfelu cechowała wysoka jakość zarządzania przez TFI. W związku z czym, utrzymały bardzo dobre miejsca w rankingu Targeto.pl. Ponadto pozostałym funduszom nie udało się ich pobić.

Założenia co do konstrukcji tego portfela zostały te same. Cechuje go niskie ryzyko inwestycyjne. Opiera się on na najlepiej zarządzanych przez TFI funduszach dłużnych skarbowych. Bierzemy pod uwagę praktycznie wyłącznie polskie aktywa inwestycyjne. Trzonem tego portfela są oczywiście polskie papiery skarbowe stanowiące na chwilę obecną 67% jego całościowej alokacji. Udział aktywów zagranicznych w całym portfelu wynosi obecnie ok. 15%, co według przyjętej strategii stanowi górny próg zaangażowania portfela w wymienione produkty.

Z kolei polskich obligacji korporacyjnych mamy zaledwie 5%. Tutaj należy zauważyć, że fundusze obligacji skarbowych często inwestują drobną część środków również w papiery dłużne przedsiębiorstw. Celem takiego zarządzania jest nadanie dynamiki osiąganym wynikom.

Celem tego portfela jest utrzymanie bezpieczeństwa kapitału i stabilności w osiąganych wynikach. Należy przy tym pamiętać, że efektywność funduszy w tym portfelu jest wyższa niż przy samodzielnym inwestowaniu w obligacje skarbowe.

Rentowne obligacje – umiarkowany zysk i ryzyko

Portfel modelowy Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw wypracował miesięczną stopę zwrotu na poziomie+0,91%. Żadne zmiany nie były potrzebne, gdyż fundusze, w które inwestowaliśmy dotychczas, utrzymały najwyższe miejsce w rankingu, a innym produktom również nie udało się ich „doścignąć”.

Konstrukcja portfela została niezmieniona. Cechuje go średnie ryzyko inwestycyjne, przy czym utrzymany został udział funduszy najlepiej zarządzanych przez TFI, które otrzymały wysokie noty w naszym rankingu.

Model nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o alokację geograficzną. Udział zagranicznych aktywów portfela wynosi obecnie 73%, przy czym samych obligacji korporacyjnych jest ogólnie 25%. Minimalnie mniejsze zaangażowanie w portfelu, bo 23%, mają natomiast zagraniczne obligacje High Yield. Są to papiery emitentów (przedsiębiorstw) niebędących w stanie zapewnić takiego bezpieczeństwa jak w przypadku obligacji o ratingu na poziomie inwestycyjnym. Jednak charakteryzują się odpowiednio wyższą rentownością. Ich wyważony udział w portfelu jest więc istotny, z punktu widzenia maksymalizowania stopy zwrotu portfela.

Ponadto aktualnie 17% portfela utrzymywana jest w gotówce, a 6% w polskich obligacjach skarbowych. Co ważne, poprzez szeroką dywersyfikację, portfel ten zabezpiecza kapitał przed utratą wartości obligacji, która może występować podczas samodzielnych inwestycji.

Aktywnie zarządzany portfel akcyjny

Od dokonania poprzednich zmian model Wzrostowe akcje wypracował miesięczną stopę zwrotu na poziomie +0,42%. Zarządzający zdecydował o ograniczeniu w pewnym stopniu partycypacji portfela w surowcach, spółkach dywidendowych oraz spółkach z sektora infrastruktury i informatyki. Ponadto usunięte zostały pozycje akcji rynków rozwiniętych oraz globalnej infrastruktury i budownictwa. Kluczem dla dokonanych zmian było zwrócenie uwagi na niedostateczne zarządzanie przez TFI funduszami na wymienionych rynkach w ostatnim miesiącu. Aby zapobiec obniżce efektywność i jakość całego portfela, dodane zostały 4 nowe fundusze:

  • Investor Ameryka Łacińska (15% portfela),
  • PKO Akcji Nowa Europa (15% portfela),
  • PKO Technologii i Innowacji Globalny (15% portfela),
  • Investor Rosja (10% portfela).

Część z wymienionych funduszy awansowała w rankingu. Kierujemy się ponadto najnowszym pozytywnym sentymentem na rynku, który aktualnie wskazuje na opłacalność utrzymywania zaangażowania w akcjach rynków wschodzących i surowcach, ale także spółkach technologicznych. Ponadto, przy tym portfelu należy pamiętać, że ryzyko mierzone odchyleniem standardowym jest mniejsze niż na WIG-u.

Zarządzający portfelami Targeto.pl, Aleksander Matusiewicz tak skomentował powyższe zmiany: „W poniedziałek – 5 września, nastąpiło comiesięczne przeliczenie rankingu. W przypadku portfela Wzrostowe Akcje, z powodu przetasowań w Rankingu, układ portfela zmienił się w 50%. Również liczba funduszy uległa zmianie. Obecnie portfel składa się z 8 najwyżej ocenionych w Rankingu funduszy. 65% portfela przypada na rynki wschodzące w tym Polskę, Rosję i Amerykę Łacińska. Portfel uzupełniają fundusze inwestujące w surowce i spółki wydobywcze oraz nowoczesne technologie”.

Tym samym, na początku września br. dokonaliśmy wielu zmian, ale wyłącznie w przypadku portfela akcyjnego. Osoby, które inwestują w oparciu o model Wzrostowe akcje – powinny jak najszybciej dokonać konwersji na swoich rachunkach. Jest to istotne, ponieważ portfel ten cechuje się dużą zmiennością i warto go szczególnie kontrolować, utrzymując swój udział tylko w najlepiej zarządzanych przez TFI funduszach.

Zapewni to maksymalizację zysku, przy minimalizacji ryzyka. Brak reakcji na zmiany dokonane przez naszego zarządzającego może wpłynąć negatywnie na wynik z inwestycji, który trudno będzie potem odpracować. Jednocześnie liczymy na jak największą rentowność dokonanych roszad.

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.