wtorek, 18 czerwca, 2024
Strona główna » Pracodawco wybierz świadomie. Porównanie PPK i PPE

Pracodawco wybierz świadomie. Porównanie PPK i PPE

by Redakcja
0 comment

Pracownicze Plany Kapitałowe w podmiotach zatrudniających co najmniej 250 pracowników będą obowiązywać od 1. lipca 2019r. Kolejno co pół roku swoim zasięgiem będą obejmować mniejsze przedsiębiorstwa. Na początku 2021r. w PPK będzie mogło uczestniczyć około 11,5 mln pracowników. Powód wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych jest istotny. W przyszłości emerytura statystycznego Polaka będzie bardzo niska. Wspólne odkładanie na przyszłość z pracodawcą  ma zwiększyć nasze niskie świadczenia wypłacane z ZUS.

Wielu nie ufa PPK i szuka możliwości, jak w nim nie trzeba uczestniczyć. Jedyna z możliwości, która zyskuje bardzo na popularności jest utworzenie Pracowniczego Programu Emerytalnego. Które rozwiązanie jest lepsze? Zależy od przedsiębiorstwa i jego pracowników. Poniżej znajduje się porównanie najważniejszych cech obu programów z punktu pracodawcy.

PPK, czy PPE – poradnik dla pracodawcy

Poniżej znajduje się charakterystyka PPE oraz PPK. Przedstawiamy najważniejsze podobieństwa i różnice obu programów podzielone na 4 kategorię. Na początku przedstawiamy podmioty, które mogą utworzyć jeden z tych programów. Następnie omówimy proces wdrożenia i terminy, których trzeba przestrzegać. Trzecią kategorią są obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy w obu programach. W czwartej, ostatniej kategorii  przedstawimy informacje o składkach oraz możliwe zwolnienia podatkowe dla pracodawców.

PPE PPK
Forma prawna pracodawcy. Które pomioty mogą utworzyć PPE/PPK? Pracodawca bez względu na formę, w której działa może utworzyć PPE (również w formie jednoosobowej działalności gospodarczej)
 • Jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników
 • Nakładca
 • Rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych
 • Zleceniodawca
 • Podmiot, w którym działa rada nadzorcza
Kto nie może utworzyć PPE/PPK Nie dotyczy
 • Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
 • Służby mundurowe
 • Indywidualnych rolników
Uczestnictwo pracodawcy Dobrowolne

Obowiązkowe

Uczestnictwo pracownika Dobrowolne

 • Nie może przystąpić pracownik, który ukończył 70. rok życia.

Quasi dobrowolne

 • Automatyczny zapis każdego do 55. roku życia z możliwością rezygnacji. Co 4 lata ponowny zapis
 • Powyżej 55. roku życia dobrowolne uczestnictwo na pisemny wniosek
 • Powyżej 70. roku życia brak możliwości uczestnictwa w PPK
Instytucje finansowe prowadzące PPE/PPK
 • Pracowniczy fundusz emerytalny
 • Fundusz inwestycyjny
 • Zakład ubezpieczeń
 • Zarządzanie zagraniczne
 • Fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjny
 • Fundusz emerytalny zarządzany przez PTE
 • Pracownicze towarzystwo emerytalne
 • Zakład ubezpieczeń

Pracodawco, pamiętaj o tych terminach

Wdrażając PPK w firmy, należy przestrzegać podanych niżej dat. PPE nie narzucają żadnych terminów. Jednak pracodawca, który chce wykorzystać PPE do niewprowadzanie PPK, musi pamiętać o dwóch ważnych kwestiach. Po pierwsze PPE musi już funkcjonować w przedsiębiorstwie. To znaczy, że proces wyboru instytucji i rejestracji programu w KNF powinien się zacząć nawet 6 miesięcy przed ustawowym wdrożeniem PPK. Po drugie do PPE musi przystąpić 25% załogi, a ich składka podstawowa to co najmniej 3,5% wynagrodzenia. W PPE istotną rolę w procesie wdrożenia odgrywa reprezentacja pracowników (np. związki zawodowe)

PPE PPK
Proces wdrożenia
 1. Umowa zakładowa. Zawierana przez pracodawcę z reprezentacją pracowników
 2. Zawarcie umowy z instytucją finansową
 3. Rejestracja programu przez KNF
 1. Zawarcie przez podmiot zatrudniający umowy o zarządzanie PPK
 2. Zawarcie przez podmiot zatrudniający w imieniu i na rzecz pracownika umowy o prowadzenie PPK
Rola reprezentacji pracowników Rola konstytutywna. Reprezentacją pracowników są związki zawodowe. Jeśli w zakładzie nie ma związków, reprezentacja powinna być wybrana w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Rola konsultacyjna. Pracodawca w przypadku braku porozumienia z reprezentacją pracowników sam wybiera instytucję, w której będzie zarządzane i prowadzone PPK
Termin wdrożenia Brak
 • 1. lipca 2019 r. podmiot zatrudniający co najmniej 250 osób oraz
  • do 25.10.2019 r. – podmioty zatrudniające  podpisują umowę o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową następnie
  • do 12.11.2019 r. – podmioty zatrudniające podpisują umowę o prowadzenie PPK;
 • 1. Stycznia 2020 r. podmiot zatrudniający co najmniej 50 osób
 • 1. Lipca 2020 r. podmiot zatrudniający co najmniej 20 osób
 • 1. Stycznia 2021 r. pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych
Zwolnienie pracodawcy z obowiązku tworzenia PPE/PPK Utworzenie PPE leży w gestii pracodawcy i nie jest obowiązkowe
 • Pracodawca, który utworzył w określonym terminie PPE i odprowadza składki podstawowe w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych jest zwolniony z obowiązku utworzenia PPK
 • Mikroprzedsiębiorcy, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą podmiotowi zatrudniającemu pisemną deklarację

PPK — obowiązki pracodawcy

Oba programy wiążą się z wieloma obowiązkami. Ich nieprzestrzeganie w przypadku PPK naraża pracodawcę na surowe konsekwencje – zarówno prawne, jak i finansowe. Warto poznać narzucane przez ustawy obowiązki i czynności, za które przedsiębiorstwa są odpowiedzialne.

PPE PPK
Obowiązki pracodawcy
 • Terminowe naliczanie i odprowadzanie składek
 • Przekazywane pracownikom w sposób zrozumiały, na piśmie, w postaci papierowej lub elektronicznej informacji o warunkach funkcjonowania programu
 • Aktualizowanie informacji dotyczących zasad funkcjonowania programu
 • Zapewnienie możliwości składania i wykonywania dyspozycji przez uczestników PPK – oświadczenia woli
 • Zawarcie umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK
 • Terminowe naliczanie i odprowadzenie wpłat.
  • Podmiot zatrudniający od pierwszego wynagrodzenia wypłacanego po dacie zawarcia umowy o prowadzenie PPK oblicza i pobierają pierwsze wpłaty do PPK
  • Przekazuje wpłaty do wybranej instytucji finansowej – do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłaty te zostały obliczone i pobrane
 • Pilnowanie terminu ponownego zapisu do PPK
 • Cykliczne przekazywanie informacji do instytucji finansowej i pracowników
 • Zapewnienie możliwości składania i wykonywania dyspozycji przez uczestników PPK – oświadczenia woli
Odpowiedzialność pracodawcy
 • Wspólnie z reprezentacją pracowników wybór instytucji finansowej
 • Kto, nie będąc do tego uprawnionym, używa w firmie lub do określenia prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej albo w reklamie określenia „program emerytalny”, podlega grzywnie do 1 000 000 zł lub karze pozbawienia wolności do lat 3
 • Wybór instytucji finansowej
 • Terminowe wdrożenie i prawidłowe wykonywanie obowiązków związanych z prowadzeniem PPK
  • W przypadku braku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie podmiot zatrudniający podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego
  • Pomiot zatrudniający, który nie zawarł umowy o prowadzenie PPK, nieterminowo dokonuje wpłaty do PPK, nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK podlega karze grzywny do 1 000 000 zł
  • Nakłanianie do rezygnacji z PPK przez podmiot zatrudniający podlega karze grzywny do do 1,5% funduszu wynagrodzeń w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego

Pracodawco, PPE i PPK to również korzyści dla Ciebie

Wpłaty do obu programów wiążą się z korzyściami podatkowymi dla pracodawcy. Nie tylko wpłaty można zaliczyć do kosztów, ale również wydatki poniesione na utworzenie i administrowanie PPE oraz PPK. Natomiast wysokości wpłat, które dokonuje pracodawca różnią się w obu rozwiązaniach. Szczegóły znajdują się poniżej.

PPE PPK
Zwolnienia podatkowe pracodawcy
 • Składki podstawowe finansowane przez pracodawcę zwolnione są z obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne pracownika i pracodawcy
 • Kosztami uzyskania przychodów są również wydatki poniesione z tworzeniem i prowadzeniem PPE
 • Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 • Kosztami uzyskania przychodów są również wydatki poniesione z tworzeniem i prowadzeniem PPK
Wpłata podstawowa Max 7% finansowane przez pracodawcę
 • 1,5% finansowane przez pracodawcę
 • 2% finansowane przez pracownika (liczone od pensji brutto, ale ściągane z pensji netto)
 • Wpłata powitalna (250 zł) i dopłaty roczne (240 zł) finansowane z Funduszu Pracy
Wpłata dodatkowa Max 4,5-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok finansowana przez pracownika (21 442,50 w 2019r.)
 • Max 2,5% finansowane przez pracodawcę
 • Max 2% finansowane przez pracownika

PPE i PPK — różnice

PPE oraz PPK mają sporo podobieństw. Cel ich funkcjonowania jest słuszny. Jednak dopiero plan wprowadzenia PPK zachęcił firmy do zakładania PPE. Wcześniej nie były one popularne. Bardzo mała liczba przedsiębiorstw oferowała je swoim pracownikom. Dopiero pierwsze informacje o PPK i warunku zwolnienia z utworzenia PPK, jeśli funkcjonowało wcześniej PPE sprawiło, że te drugie zyskały na popularności.

Z jednej z tych form będzie musiał skorzystać pracodawca. Która jest lepsza? Wszystko zależy od indywidualnych preferencji podmiotów zatrudniających. Jeśli jesteś pracodawcą i potrzebujesz pomoc, które rozwiązanie wybrać skontaktuj się z naszym specjalistą rynku emerytalnego pod adresem [email protected]. Na każde pytanie otrzymasz odpowiedź.

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.