Regulamin serwisu

§ 1 Wstęp

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym www.targeto.pl.

2. Podstawą prawną niniejszego Regulaminu są w szczególności:

a) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.),

b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.),

c) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.),

d) ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).

3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:

a) Regulamin – niniejszy regulamin serwisu Targeto.pl;

b) Usługodawca – Digital Investment Support Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Cyfrowej 6 (71-441), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000571026, REGON: 362230001, adres e-mail: info@targeto.pl - właściciel Serwisu;

c) Serwis –serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.targeto.pl analizujący fundusze inwestycyjne, stanowiący własność Usługodawcy;

d) Użytkownik – osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu;

e) Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem;

f) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w oparciu o Umowę i Regulamin;

g) Konto – bezpłatne indywidualne Konto Użytkownika „Moje Targeto”, do którego ma dostęp za pomocą loginu oraz hasła;

h) Dane – dane Użytkownika, w tym o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Umowy;

i) Rejestracja – czynność polegająca na podaniu Danych przez Użytkownika w zakresie niezbędnym dla korzystania z Serwisu;

j) Formularz rejestracyjny – elektroniczny formularz służący Rejestracji Użytkownika;

 

§ 2 Ogólne warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną

1. Korzystanie z Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Dla korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.

 

§ 3 Rejestracja

1. Aby założyć Konto Użytkownik:

a) wypełnia Formularz rejestracyjny „Prosta rejestracja” znajdujący się pod adresem elektronicznym www.targeto.pl lub

b) loguje się na stronie Serwisu za pośrednictwem swojego konta w portalu społecznościowym „Facebook”.

2. W Formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje:

a) imię

b) adres e-mail,

3. Przed dokonaniem Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności oraz dokonać ich akceptacji.

4. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe Dane i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.

5. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail wiadomość zawierającą link aktywacyjny, którego kliknięcie stanowi zakończenie procesu Rejestracji.

6. Z chwilą zakończenia Rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.

7. Usługodawca przesyła Użytkownikowi na podany w trakcie Rejestracji adres e-mail potwierdzenie zawarcia Umowy wraz z informacją o udzielonej zgodzie, o której mowa w § 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

8. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron z miesięcznym terminem wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy może być przesłane pocztą elektroniczną.

9. W przypadku wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron Umowy w trybie przewidzianym w ust. 8 powyżej uiszczona przez Użytkownika opłata abonamentowa, o której mowa w § 5 ust. 4, za niewykorzystany okres korzystania z Serwisu nie podlega zwrotowi.


§ 4 Korzystanie z Serwisu

1. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.

2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie, chociażby w części treści Serwisu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

3. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania osobom trzecim Usług w całości lub w części ani opracowywania podobnych Usług do świadczonych przez Usługodawcę jako wzoru, lub innych czynności naruszających prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej.

4. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mających na celu utrudnienie, destabilizację działalności Serwisu lub utrudnienie korzystania z Serwisu innym Użytkownikom.

5. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać w Serwisie, w szczególności w swoim Profilu i komentarzach, treści wulgarnych, o charakterze erotycznym, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiących inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.


§ 5 Usługi świadczone w serwisie

1. Serwis oferuje bezpłatne dostarczanie efektywnych rozwiązań inwestycyjnych dla Użytkownika poprzez dokonywanie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu analizy rynku funduszy inwestycyjnych. Serwis zastrzega, że nie prowadzi doradztwa finansowego ani inwestycyjnego i nie bierze odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez Użytkowników w oparciu o informacje dostarczane przez Serwis.

2. Serwis oferuje bezpłatny dostęp do prowadzonego przez siebie rankingu funduszy inwestycyjnych, ocen wystawianych przez Serwis funduszom inwestycyjnym, a także możliwość obserwowania zmian zachodzących w wybranych przez Użytkownika funduszach, dostęp do listy funduszy i szczegółowych informacji na ich temat.

3. Serwis oferuje bezpłatnie swoim Użytkownikom usługę wysyłania alertów e-mail o zmianach zachodzących w wybranych przez nich obszarach, o których mowa w ust. 2 powyżej.

4. Serwis umożliwia Użytkownikowi aktywację dostępu do następujących usług:

a) Alerty SMS do wycen funduszu;

b) Portfele modelowe;

c) HotFund - okazje inwestycyjne.

5. Możliwość aktywacji usług o których mowa w ust. 4 powyżej uzależniona jest od wybranego rodzaju dostępu do Serwisu:

a)    Dostęp FREE – wymagana rejestracja w Serwisie – brak dostępu

b)   Dostęp TRIAL – bezpłatnie na okres 30 dni – nieograniczony dostęp

c)    Dostęp PREMIUM – 49 zł miesięcznie – nieograniczony dostęp

6. Szczegółowe dane dotyczące cen abonamentów i zakresu usług w ramach wybranego dostępu do Serwisu umieszone są na stronie https://targeto.pl/dostepy widocznej dla zalogowanych użytkowników oraz jako załącznik do niniejszego Regulaminu.

7. Aktywacja usługi, o której mowa w ust. 4 powyżej następuje poprzez dodanie wybranej usługi do profilu użytkownika lub na stronie usługi.

6. Użytkownik ma możliwość zmiany poziomu dostępu w zakładce abonament i płatności w profilu użytkownika.


§ 6 Dostawa i odbiór

1. Usługi świadczone w serwisie przyjmują postać treści cyfrowych i ich dostawa odbywa się za pomocą publikacji w panelu użytkownika na bieżąco (real time).

2. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia, którego przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, przez serwis Targeto.pl, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i oświadcza, że został poinformowany o utracie prawa odstąpienia od umowy w okolicznościach, o których mowa w art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).

§ 7 Ceny i metody płatności

1. Ceny usług podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Za usługi zapłacisz przelewem online poprzez system płatności PayU. Płatność obsługiwana jest przez PayU S.A. Sposób płatności określa regulamin systemu PayU, który rozpatruje również reklamacje dotyczące płatności on-line, dostępny na stronie internetowej pod adresem www.payu.pl .

 ​​​​​​§ 8 Blokada Konta

1. Użytkownicy zobowiązani są korzystać z zawartości Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub w inny sposób godzących w dobra prawnie chronione, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, zablokowania Użytkownikowi dostępu do części Usług dostępnych w Serwisie, a w szczególnie rażących przypadkach – bezpowrotnego usunięcia Konta Użytkownika, w razie bezskutecznego uprzedniego wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszeń. Zablokowanie Konta Użytkownika i zablokowanie Użytkownikowi dostępu do części Usług dostępnych w Serwisie może być zgodnie z uznaniem Usługodawcy zastosowane na określony czas lub do czasu jego odwołania.

3. Usunięcie Konta Użytkownika stanowi wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usług. O fakcie zablokowania Konta, dostępu do części Usług lub usunięcia Konta Użytkownik zostaje powiadomiony na aktualny adres e-mail.

4. W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 2 powyżej, Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w § 10 niniejszego Regulaminu.

§ 9 Odpowiedzialność

1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie Usług.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na konfigurację techniczną sprzętu, za pomocą którego Użytkownik przegląda strony Serwisu, pewne funkcje Serwisu mogą być dla niego niedostępne.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Serwisu, o czym uprzednio zamieści informację na stronie Serwisu.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszelkich praw do Serwisu, do jego całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia Usług częściowo lub w całości bez powiadomienia Użytkownika.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność transakcji płatniczych dokonywanych za pośrednictwem serwisu płatności internetowych. Wszelkie uwagi związane z przebiegiem transakcji płatniczych dokonywanych w sposób określony w zdaniu poprzednim, Użytkownicy zobowiązani są zgłaszać bezpośrednio do odpowiedniego właściciela serwisu płatności internetowych.


§ 10 Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownicy mogą zgłaszać poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres: info@targeto.pl.

2. Rozpatrywane są reklamacje, które:

a) złożone są przez Użytkownika na odpowiedni adres,

b) zawierają przyczynę złożenia reklamacji oraz ewentualnie określają zakres działań, których wykonania Użytkownik oczekuje,

c) zawierają aktualne dane Użytkownika.

3. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od ich otrzymania, jeżeli Użytkownik w sposób jasny i przejrzysty sformułuje zgłoszenie.

4. W przypadku niekompletności lub niejasności uniemożliwiających rozpoznanie reklamacji w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 3 powyżej, Usługodawca zwróci się do Użytkownika z prośbą o jej uzupełnienie w terminie 7 dni.

5. W razie bezskutecznego wezwania, o którym mowa w § 9 ust. 4 powyżej, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

6. O rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji Użytkownik zostaje powiadomiony na aktualny adres e-mail.


§ 11 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Usługodawcy oraz pod adresem elektronicznym www.targeto.pl w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie  i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z upływem 7 dni od ich publikacji.

3. Informacja o wprowadzeniu zmian w niniejszym Regulaminie oraz odesłanie do zmienionej wersji Regulaminu wraz z informacją o terminie wejścia zmian w życie dostępna będzie na głównej stronie Serwisu. Ponadto do każdego Użytkownika wysłana zostanie wiadomość e-mail informująca o zmianie Regulaminu z odesłaniem do jego aktualnej treści i konsekwencjach braku akceptacji zmian w Regulaminie.

4. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Użytkownik posiadający Konto uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres info@targeto.pl przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W takim przypadku do chwili wygaśnięcia Umowy stosuje się postanowienia Regulaminu w poprzednim brzmieniu, a Umowa wygasa z dniem wejścia w życie zmian w Regulaminie.

5. W przypadku wypowiedzenia Umowy w trybie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, opłata abonamentowa uiszczona za cały rok jest zwracana użytkownikowi proporcjonalnie do ilości miesięcy pozostałych Użytkownikowi do wykorzystania w Serwisie. Miesiąc, w którym nastąpiło wypowiedzenie Umowy nie jest brany do obliczeń. Jeśli Użytkownik uiścił opłatę abonamentową za jeden miesiąc, wówczas opłata za niewykorzystany okres korzystania z Serwisu nie podlega zwrotowi.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności akty wymienione w § 1 ust. 1 Regulaminu.

7. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą dążyły rozstrzygać drogą polubowną. W razie braku porozumienia, spory rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Użytkownika.