Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.blog.targeto.pl. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych, a także elementy graficzne Serwisu, za wyjątkiem elementów graficznych pochodzących od osób trzecich (w szczególności logotypów), stanowią wyłączną własność Właściciela i podlegają ochronie prawnej.

Korzystanie z Serwisu oraz z Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:

 • Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.blog.targeto.pl, zawierający informacje o na temat skutecznego inwestowania, prowadzony przez Właściciela.
 • Administrator – Digital Investment Support z siedzibą w Szczecinie (71-441) ul. Cyfrowa 6, NIP 8513186540, REGON 36223001, KRS 0000571026, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, której przepisy prawa przyznają zdolność do czynności prawnych, która uprawniona jest do korzystania z Serwisu.
 • Formularz Kontaktowy – formularz znajdujący się pod adresem elektronicznym www.blog.targeto.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik podaje swoje dane, w celu nawiązania kontaktu z Administratorem lub jego Partnerami – w zakresie pozyskania informacji o serwisie lub produktach.
 • Partnerzy – podmioty współpracujące z Administratorem, którymi są m.in. TFI, banki, domy oraz biura maklerskie, firmy doradcze.
 • Przedstawiciele – osoby działające na rzecz Partnerów, w szczególności pracownicy oraz osoby, którym powierzono kontakt z Użytkownikami Serwisu oraz ich obsługę.
 • Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Dostawcę na rzecz Klienta, szczegółowo określone w pkt III.2 Regulaminu.

3. Opis i ogólne warunki świadczenia Usług

Administrator świadczy na rzecz Użytkownika Usługi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Administrator świadczy na rzecz Użytkownika następujące Usługi Bezpłatne:

 • dostęp do narzędzi analizujących fundusze inwestycyjne na stronie www.targeto.pl.
 • dostęp do bloga, zawierającego artykuły na temat skutecznego inwestowania
 • dostęp do wysyłki informacji o produktach finansowych, ofertach za pomocą formularza kontaktowego
 • dostęp do newslettera ogólnego i tematycznego za pomocą formularza kontaktowego
 • dostęp do powiadomień przeglądarki pushweb za pomocą wyrażenia zgody na notyfikacje

Korzystanie z Usług wymaga dostępu do sieci Internet oraz zastosowania standardowej przeglądarki internetowej z włączoną obsługą apletów Java.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczonymi Usługami, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania Serwisu, w szczególności:

 • dostarczania treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Serwisu lub systemów wykorzystywanych przez podmioty biorące bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • dostarczania treści mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorcy lub mogących w jakikolwiek inny sposób naruszać obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje;
 • dostarczania treści zawierających wirusy komputerowe oraz inne niebezpieczne oprogramowanie typu „worms”, „trojan horses”, „keyloggers” lub inne;
 • dostarczania treści powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji handlowych (SPAM) lub innych niedozwolonych przez prawo treści;
 • jak również dostarczania wszelkich innych treści bezprawnych.

4. Dostęp do danych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie wskazanym poniżej. Administrator przetwarza dane tych Użytkowników, którzy korzystają lub korzystali z Usług.

Administratorem danych osobowych jest Digital Investment Support z siedzibą w Szczecinie (71-441) ul. Cyfrowa 6, NIP 8513186540, REGON 36223001, KRS 0000571026, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach informacyjnych, edukacyjnych, statystycznych, marketingowych oraz handlowych.

Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych w powyższym zakresie jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek dostępu do informacji dodatkowych w formularzu kontaktowym.

Klient wyraża odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wyżej wskazanym poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Kontaktowym.

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika – poprzez ich udostępnianie Partnerom w celu umożliwienia Partnerom przedstawienia Użytkownikowi informacji o produktach.

Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych w powyższym zakresie jest dobrowolne.

Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wyżej wskazanym poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Kontaktowym.

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celach związanych z przesyłaniem informacji handlowych przez Administratora i Partnerów.

Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne.

Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie danych w celu wyżej wskazanym poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Kontaktowym.

Użytkownik przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawienia.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. W tym celu powinien poinformować o tym dostawcę, wysyłając stosowną prośbę pocztą elektroniczną na adres [email protected].

Poza przypadkami przekazania danych, o których mowa w VIII.4. powyżej, Administrator w przypadkach, gdy organy administracji samorządowej lub państwowej lub sąd arbitrażowy lub inne organy wymagają takich informacji w związku ze swoją działalnością, jak również, w razie takiej konieczności, prawnikom.

Administrator zapewnia Użytkownikom tajemnicę komunikacji zwaną „tajemnicą telekomunikacyjną”, która obejmuje:

 • informacje przekazywane w publicznej sieci Internet;
 • dane dotyczące Użytkowników tylko w obrębie Serwisu.

Tylko w przypadku, w którym informacje objęte tajemnicą telekomunikacyjną nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Informacje objęte tajemnicą telekomunikacyjną mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych w przepisach.

Informacje objęte tajemnicą telekomunikacyjną mogą być przetwarzane w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, jeśli jest niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania lub nadzoru nad jego prawidłowym działaniem.

5. Partnerzy serwisu

Jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę, Przedstawiciele mogą kontaktować się z Klientem w celu przedstawienia Klientowi informacji o produktach Partnerów.

Kontakt ze strony Przedstawicieli następować mogą drogą telefoniczną lub poprzez e-mail.

Działalność Administratora nie stanowi pośrednictwa w zawieraniu jakichkolwiek umów pomiędzy Klientem a Partnerami. Administrator nie jest również stroną jakichkolwiek umów zawieranych przez Użytkownika z Partnerem.

Administrator Serwisu nie gwarantuje, iż w wyniku kontaktu ze strony Przedstawiciela dojdzie do zawarcia jakiejkolwiek umowy pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem.

6. Odpowiedzialność

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.

Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia lub ograniczenia dostępu do Serwisu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Serwisu. O zamiarze czasowego wyłączenia lub ograniczenia dostępu do Serwisu Administrator poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie Serwisu.

Działalność Serwisu ma charakter wyłącznie informacyjny. Administrator nie gwarantuje poprawności, kompletności ani aktualności informacji zawartych w Serwisie. Użytkownicy korzystają na własne ryzyko z informacji i narzędzi Serwisu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte w oparciu o informacje oraz analizy zawarte w Serwisie.

Strony Serwisu mogą zawierać materiały reklamowe, bannery oraz linki dotyczące usług i produktów innych podmiotów. Administrator nie odpowiada za materiały innych podmiotów zamieszczone na stronie w charakterze gościnnym, komercyjnym, na zasadach wzajemności lub niesłużącym osiągnięciu efektu handlowego.

7. Postanowienia końcowe

Użytkownik wyraża zgodę na dostarczenie mu Regulaminu oraz innych wzorców umownych kształtujących stosunek prawny pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem w formie elektronicznej.

Jeśli w niniejszym Regulaminie nie wskazano inaczej, kontakt pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem odbywał się będzie drogą elektroniczną; ze strony Użytkownika za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w Formularzu Kontaktowym, a ze strony Administratora za pośrednictwem adresu [email protected].

Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania świadczenia Usług bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu Użytkownika drogą mailową o podjęciu takiej decyzji co najmniej 14 (czternaście) dni wcześniej.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, który jest konsumentem, mogą być rozstrzygane polubownie. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:

 • powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów;
 • organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;

Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi, także na każde jego żądanie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2017 r.

Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdorazowej zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez komunikat umieszczony w Serwisie oraz przez przesłanie im informacji na adres e-mail wskazany w Formularzu Kontaktowym, w terminie 14 dni przed dniem planowanego wejścia w życie tej zmiany. W przypadku, jeśli Klient nie zgadza się na zmianę Regulaminu, powinien w tym okresie poinformować o tym Dostawcę. Brak zgody na nową treść Regulaminu poczytuje się jako wypowiedzenie umowy, o której mowa w art. 3841 Kodeksu cywilnego, skuteczne z dniem upływu terminu do wyrażenia braku sprzeciwu na zmiany w regulaminie. Do upływu tego okresu Klienta obowiązują postanowienia dotychczasowe.