Fundusz inwestycyjny

UniProfit Plus (UniFundusze SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Głównymi kategoriami lokat Subfunduszu są dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego. Środki pieniężne Uczestników będą lokowane przez Fundusz na rachunek Subfunduszu w Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni, przy czym udział pozostałych kategorii lokat, w które mogą być lokowane aktywa Subfunduszu musi być niższy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Union Investment TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne korporacyjne
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 1248.38 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za zarządzanie 1%
 • Opłata za wynik występuje
 • Minimalna pierwsza wpłata 40 000 EUR

Dystrybutorzy

 • Alior Bank
 • BGŻ Optima
 • BM BGŻ BNP Paribas
 • Bossafund
 • CDM Pekao
 • Dom Inwestycyjny Xelion
 • F-Trust
 • ING Bank Śląski
 • SFI mBank
 • Starfunds
 • TFI Union Investment

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery korporacyjne
 • 97 %
Dłużne papiery skarbowe
 • 2 %
Gotówka
 • 1 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe0,16 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Współczynnik zmienności7,70 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niski stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio-0,0832
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery korporacyjne97 %
Dłużne papiery skarbowe2 %
Gotówka1 %