Fundusz inwestycyjny

UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy, stosując zasady i ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w: a) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe – od 0% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu, b) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego, c) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne oraz Towarowe Instrumenty Pochodne, - pod warunkiem, że są zbywalne, d) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – od 0% do 50% wartości Aktywów Subfunduszu, e) waluty obce – od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu, f) depozyty bankowe – od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Union Investment TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne skarbowe
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 143.58 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 5%
 • Opłata za zbycie max. 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Opłata za wynik występuje
 • Minimalna pierwsza wpłata 40 000 EUR

Dystrybutorzy

 • Alior Bank
 • BGŻ Optima
 • BM BGŻ BNP Paribas
 • Bossafund
 • CDM Pekao
 • Dom Inwestycyjny Xelion
 • F-Trust
 • ING Bank Śląski
 • SFI mBank
 • Starfunds
 • TFI Union Investment

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery skarbowe
 • 87 %
Dłużne papiery korporacyjne
 • 11 %
Gotówka
 • 1 %
inne aktywa
 • 1 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe2,98 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niska zmienność
Współczynnik zmienności68,35 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio0,0280
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery skarbowe87 %
Dłużne papiery korporacyjne11 %
Gotówka1 %
inne aktywa1 %