Fundusz inwestycyjny

UniKorona Dochodowy (UniFundusze FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Głównymi kategoriami lokat Subfunduszu są akcje, certyfikaty inwestycyjne, dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego. 2. Środki pieniężne Uczestników będą lokowane przez Fundusz na rachunek Subfunduszu przede wszystkim w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego, przy czym udział pozostałych kategorii lokat, w które mogą być lokowane aktywa Subfunduszu musi być niższy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Union Investment TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne korporacyjne
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 5400.84 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 5%
 • Opłata za zbycie max. 5%
 • Opłata za zarządzanie 1%
 • Opłata za wynik występuje
 • Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN

Dystrybutorzy

 • Alior Bank
 • BGŻ Optima
 • BM BGŻ BNP Paribas
 • Bossafund
 • CDM Pekao
 • Dom Inwestycyjny Xelion
 • F-Trust
 • ING Bank Śląski
 • SFI mBank
 • Starfunds
 • TFI Union Investment

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery skarbowe
 • 56 %
Dłużne papiery korporacyjne
 • 33 %
Gotówka
 • 11 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe0,85 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Współczynnik zmienności29,82 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Neutralny stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio0,0481
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery skarbowe56 %
Dłużne papiery korporacyjne33 %
Gotówka11 %