Fundusz inwestycyjny

UniDolar (USD) (UniFundusze FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w następujące kategorie lokat: 1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, 2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego, 3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, 4) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, 5) depozyty bankowe. Głównymi kategoriami lokat Subfunduszu są Instrumenty Rynku Pieniężnego, dłużne papiery wartościowe i akcje. Środki pieniężne Uczestników będą lokowane przez Fundusz na rachunek Subfunduszu w Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni, przy czym udział pozostałych kategorii lokat musi być niższy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu. Nie mniej niż 50% Aktywów Subfunduszu będzie lokowane w Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe denominowane w USD.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Union Investment TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne korporacyjne
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 55.65 mln USD
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 5%
 • Opłata za zbycie max. 5%
 • Opłata za zarządzanie 2%
 • Minimalna pierwsza wpłata 1 000 USD

Dystrybutorzy

 • Alior Bank
 • CDM Pekao
 • Dom Inwestycyjny Xelion
 • F-Trust
 • ING Bank Śląski
 • SFI mBank
 • Starfunds
 • TFI Union Investment

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery skarbowe
 • 54 %
Dłużne papiery korporacyjne
 • 43 %
Gotówka
 • 2 %
inne aktywa
 • 1 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe0,49 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Współczynnik zmienności21,93 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Neutralny stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio0,0898
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery skarbowe54 %
Dłużne papiery korporacyjne43 %
Gotówka2 %
inne aktywa1 %