Fundusz inwestycyjny

UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w: 1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe – od 0% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu, 2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego – od 0% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu, 3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne oraz Towarowe Instrumenty Pochodne, 151/510 - pod warunkiem że są zbywalne, 4) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, 5) waluty obce – od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu, 6) depozyty bankowe – od 0% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Union Investment TFI
 • Grupa Funduszy Akcyjne
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 9.50 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 5%
 • Opłata za zbycie max. 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Minimalna pierwsza wpłata 1 000 PLN

Dystrybutorzy

 • Alior Bank
 • BGŻ Optima
 • BM BGŻ BNP Paribas
 • Bossafund
 • Dom Inwestycyjny Xelion
 • F-Trust
 • Starfunds
 • TFI Union Investment

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Fundusze akcji
 • 91 %
Gotówka
 • 9 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe12,47 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niska zmienność
Information Ratio0,0210
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena9,0765 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a0,7690
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Fundusze akcji91 %
Gotówka9 %