Fundusz inwestycyjny

Superfund GoldFuture (Superfund SFIO) (USD)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz Superfund GoldFuture realizuje swój cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100% posiadanych aktywów, w tytuły uczestnictwa Class Gold zbywane przez Superfund Green Sicav, będącego subfunduszem wydzielonym w ramach funduszu zagranicznego Superfund Sicav. Wspomniany fundusz zagraniczny Superfund Sicav, z siedzibą w Luksemburgu, którego tytuły uczestnictwa nabywa Subfundusz Superfund GoldFuture, jest funduszem typu managed futures, który dokonuje lokowania posiadanych aktywów głównie w instrumenty pochodne, zarówno bezpośrednio jak i poprzez uczestnictwo w funduszach hedgingowych, w tym w instrumenty pochodne dla których bazą jest cena złota wyrażona w USD. Fundusz zagraniczny lokuje posiadane aktywa również w inne instrumenty finansowe przewidziane w prospekcie informacyjnym tego funduszu. Stosowane przez fundusz zagraniczny specjalne techniki inwestycyjne, związane ze stosowaniem różnego rodzaju instrumentów pochodnych typu futures i forward, opcji, transakcji swapowych i innych pochodnych instrumentów finansowych mogą powodować, iż wartość aktywów tego funduszu będzie podlegała dużej zmienności, zaś ryzyko poniesienia straty będzie bardzo wysokie. Subfundusz Superfund GoldFuture może dokonywać również lokat, w inne niż tytuły uczestnictwa funduszu Superfund Sicav, instrumenty finansowe wskazane w statucie, w tym w: jednostki Uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, certyfikaty inwestycyjne, papiery wartościowe, takie jak obligacje, bony skarbowe, bony pieniężne oraz weksle, instrumenty rynku pieniężnego, wierzytelności, waluty, instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, depozyty. Lokaty w instrumenty pochodne mogą być dokonywane w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu Superfund GoldFuture oraz ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Z uwagi na skład portfela inwestycyjnego, wartość aktywów netto Subfunduszu, a zatem również wartość jednostek uczestnictwa Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością. Subfundusz Superfund GoldFuture odkupuje jednostki uczestnictwa od uczestników (inwestorów), na ich żądanie, w dniach wyceny. Dniami wyceny Subfunduszu są dni, w których odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Walutą bazową funduszu jest złoty polski. Subfundusz dokonuje zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami w Superfund Sicav. Subfundusz nie wypłaca dywidendy. Wypłata środków z Subfunduszu dla uczestnika następuje wyłącznie w wyniku realizacji zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa. Wzrost wartości aktywów Subfunduszu i wartości jednostki uczestnictwa, następuje wyłącznie w wyniku inwestowania aktywów Subfunduszu w przewidziane w statucie kategorie lokat. Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 3 lat.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Superfund TFI
 • Grupa Funduszy Surowce
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów -
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 4,50%
 • Opłata za zbycie max. 2,00%
 • Opłata za zarządzanie 1,50%
 • Minimalna pierwsza wpłata 40 000 EUR

Dystrybutorzy

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
inne aktywa
 • 100 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy

Główne parametry funduszu

inne aktywa100 %