Fundusz inwestycyjny

Skarbiec Top Funduszy Akcji (Skarbiec FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Celem Funduszu jest stabilny długoterminowy wzrost Wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Funduszu. Fundusz co najmniej 75% aktywów lokuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułu uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą. Fundusz nie więcej niż 25% aktywów lokuje w: akcje, Instrumenty Rynku Pieniężnego i dłużne papiery wartościowe, depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności. 

Fundusz będzie prowadził aktywną alokację pomiędzy kategoriami lokat oraz odpowiedni dobór poszczególnych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy zagranicznych, a także instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą. Co najmniej 50% i nie więcej niż 95% Aktywów Funduszu będzie lokowane w aktywa o charakterze akcyjnym, tj. jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa, które zostały zaklasyfikowane przez Fundusz do kategorii funduszy (subfunduszy) akcyjnych oraz akcje. Fundusz może lokować do 50% wartości aktywów w jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach Skarbiec FIO. 

Jednostki uczestnictwa Funduszu podlegają odkupieniu na żądanie inwestora, zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa Funduszu dokonywane jest w każdym Dniu Wyceny. Fundusz dokonując inwestycji, nabywa i zbywa aktywa w ramach ograniczeń wynikających z celu i polityki inwestycyjnej. 

Wzorcem służącym do oceny efektywności jest rentowność portfela wzorcowego o składzie: 30% WIBID 3M + 70% WIG20, pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem. Wzorzec stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników Funduszu. 

Dopuszcza się także inwestycje realizowane na rynkach zagranicznych i denominowane w walutach obcych. 

Fundusz przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w zakresie podstawowych lokat będzie w szczególności brał pod uwagę: ocenę sytuacji makroekonomicznej, w tym: poziomu stóp procentowych, poziomu wzrostu gospodarczego oraz poziomu inflacji, ocenę doświadczenia, organizacji działania oraz wyników finansowych podmiotu zarządzającego, ocenę doświadczenia i kompetencji zarządzającego, ocenę relacji osiąganych wyników inwestycyjnych w stosunku do ryzyka podejmowanego przez zarządzającego, wyniki analiz statystycznych agencji ratingowych. 

Wszystkie przychody i zyski powiększają wartość aktywów Funduszu i są reinwestowane. 

Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne. Umowy zawierane w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego będą miały za zadanie jego ograniczanie, natomiast w związku z umowami zawieranymi w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem ryzyko inwestycyjne może ulec zwiększeniu. 

Zalecenie: Fundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 2 - 3 lat od rozpoczęcia inwestycji. 

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Skarbiec TFI
 • Grupa Funduszy Akcje polskie
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Gotówka5 %
inne aktywa95 %