Fundusz inwestycyjny

Skarbiec Top Funduszy Akcji (Skarbiec FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Fundusz co najmniej 75% Aktywów lokuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułu uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą. Fundusz nie więcej niż 25% Aktywów lokuje w: akcje, Instrumenty Rynku Pieniężnego i dłużne papiery wartościowe, depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności. Co najmniej 50% i nie więcej niż 95% Aktywów Funduszu będzie lokowane w aktywa o charakterze akcyjnym, tj. jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa, które zostały zaklasyfikowane przez Fundusz do kategorii funduszy (subfunduszy) akcyjnych oraz akcje. Fundusz może lokować do 50% wartości Aktywów w jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach Skarbiec FIO. Fundusz będzie prowadził aktywną alokację pomiędzy kategoriami lokat oraz odpowiedni dobór poszczególnych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy zagranicznych, a także instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą. Jednostki uczestnictwa Funduszu podlegają odkupieniu na żądanie inwestora, zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa Funduszu dokonywane jest w każdym dniu wyceny. Fundusz dokonując inwestycji, nabywa i zbywa aktywa w ramach ograniczeń wynikających z celu i polityki inwestycyjnej. Wzorcem służącym do oceny efektywności jest rentowność portfela wzorcowego o składzie: 30% WIBID 3M + 70% WIG20, pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie Funduszem. Wzorzec stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników Funduszu. Dopuszcza się także inwestycje realizowane na rynkach zagranicznych i denominowane w walutach obcych. Fundusz przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w zakresie podstawowych lokat będzie w szczególności brał pod uwagę: ocenę sytuacji makroekonomicznej, w tym: poziomu stóp procentowych, poziomu wzrostu gospodarczego oraz poziomu inflacji, ocenę doświadczenia, organizacji działania oraz wyników finansowych podmiotu zarządzającego, ocenę doświadczenia i kompetencji zarządzającego, ocenę relacji osiąganych wyników inwestycyjnych w stosunku do ryzyka podejmowanego przez zarządzającego, wyniki analiz statystycznych agencji ratingowych. Wszystkie przychody i zyski powiększają wartość aktywów Funduszu i są reinwestowane. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Umowy zawierane w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego będą miały za zadanie jego ograniczanie, natomiast w związku z umowami zawieranymi w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem ryzyko inwestycyjne może ulec zwiększeniu

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Skarbiec TFI
 • Grupa Funduszy Akcje polskie
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe19,69 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Information Ratio0,0774
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena5,8538 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a0,2233
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Fundusze akcji86 %
Gotówka14 %