Fundusz inwestycyjny

Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Co najmniej 66% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu będzie lokowane w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek wzrostowych, za które uważa się spółki działające w sektorach/branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, spółki mające potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku oraz spółki generujące zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie ekspansji/ rozwoju spółki. Jednostki uczestnictwa Subfunduszu podlegają odkupieniu na żądanie inwestora, zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu dokonywane jest w każdym dniu wyceny. Subfundusz dokonując inwestycji, nabywa i zbywa aktywa w ramach ograniczeń wynikających z celu i polityki inwestycyjnej. Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji jest wyrażona procentowo zmiana wartości portfela wzorcowego o składzie: 100% MSCI World Growth Index (USD), pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. Dopuszcza się także inwestycje realizowane na rynkach zagranicznych i denominowane walutach obcych. Wszystkie przychody i zyski powiększają wartość aktywów Subfunduszu i są reinwestowane. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Umowy zawierane w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego będą miały za zadanie jego ograniczanie, natomiast w związku z umowami zawieranymi w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem ryzyko inwestycyjne może ulec zwiększeniu

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Skarbiec TFI
 • Grupa Funduszy Akcje zagraniczne
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 819.62 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 5,50%
 • Opłata za zbycie 0,00%
 • Opłata za zarządzanie max. 3,00%
 • Opłata za wynik występuje
 • Minimalna pierwsza wpłata 1 000 PLN

Dystrybutorzy

 • BM BNP Paribas
 • BM PKO BP
 • BM Pekao
 • Bank Citi Handlowy
 • Bossafund
 • Dom Inwestycyjny Xelion
 • Dom Maklerski EFIX
 • F-Trust
 • ING Bank Śląski
 • Ipopema Securities
 • KupFundusz
 • Q Value
 • SFI mBank
 • Starfunds
 • TFI Skarbiec
 • Trójmiejska Kancelaria Finansowa
 • iWealth Management

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Akcje
 • 92 %
Gotówka
 • 8 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe43,70 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo wysoka zmienność
Information Ratio0,1361
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena77,5669 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a1,4190
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Akcje92 %
Gotówka8 %