Fundusz inwestycyjny

Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Celem Subfunduszu jest długoterminowy wzrost Wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 

Co najmniej 66% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu będzie lokowane w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek wzrostowych, za które uważa się spółki działające w sektorach/branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, spółki mające potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku oraz spółki generujące zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie ekspansji/ rozwoju spółki. 

Jednostki uczestnictwa Subfunduszu podlegają odkupieniu na żądanie inwestora, zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu dokonywane jest w każdym dniu wyceny. 

Subfundusz dokonując inwestycji, nabywa i zbywa aktywa w ramach ograniczeń wynikających z celu i polityki inwestycyjnej. 

Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji jest wyrażona procentowo zmiana wartości portfela wzorcowego o składzie: 100% MSCI World Growth Index (USD), pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. 

Dopuszcza się także inwestycje realizowane na rynkach zagranicznych i denominowane walutach obcych. Wszystkie przychody i zyski powiększają wartość aktywów Subfunduszu i są reinwestowane. 

Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne. Umowy zawierane w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego będą miały za zadanie jego ograniczanie, natomiast w związku z umowami zawieranymi w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem ryzyko inwestycyjne może ulec zwiększeniu. 

Zalecenie: Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 2 - 3 lat od rozpoczęcia inwestycji. 

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Skarbiec TFI
 • Grupa Funduszy Akcje zagraniczne
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Akcje91 %
Gotówka8 %
inne aktywa1 %