Fundusz inwestycyjny

Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Łącznie co najmniej 66% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu będzie lokowanych w: 1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, w tym jednostki uczestnictwa subfunduszy funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, które zostały zaklasyfikowane przez Subfundusz do kategorii funduszy (subfunduszy) surowcowych, 2) akcje emitowane przez spółki publiczne, głównie spółki, których przedmiotem lub jednym z podstawowych przedmiotów działalności jest prowadzenie działalności związanej z wydobyciem lub przetwórstwem surowcowym, 3) warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru i kwity depozytowe emitowane przez spółki publiczne, o których mowa w pkt 2, 4) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne. Subfundusz nie więcej niż 34% wartości Aktywów lokuje w: 1) Instrumenty Rynku Pieniężnego i dłużne papiery wartościowe, 2) depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Skarbiec TFI
 • Grupa Funduszy Akcyjne
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 23.09 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 5,50%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Opłata za wynik występuje
 • Minimalna pierwsza wpłata 500 PLN

Dystrybutorzy

 • Alior Bank
 • BGŻ Optima
 • BM BGŻ BNP Paribas
 • Bossafund
 • CDM Pekao
 • Dom Inwestycyjny Xelion
 • Dom Maklerski EFIX
 • F-Trust
 • ING Bank Śląski
 • SFI mBank
 • Starfunds
 • TFI Skarbiec

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Fundusze surowcowe
 • 77 %
Gotówka
 • 22 %
inne aktywa
 • 1 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe10,33 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Information Ratio-0,0625
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena-15,8846 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niski stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a-2,0367
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niski stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Fundusze surowcowe77 %
Gotówka22 %
inne aktywa1 %