Fundusz inwestycyjny

Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Celem Subfunduszu jest stabilny długoterminowy wzrost Wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat poprzez dokonywanie inwestycji przede wszystkim w akcje, fundusze inwestycyjne, fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, które umożliwiają osiąganie zysków w wyniku wzrostu rynkowych cen surowców. Co najmniej 66% Wartosci Aktywów Netto Subfunduszu stanowią tytuły uczestnictwa funduszy krajowych i zagranicznych, które zostały zaklasyfikowane do kategorii funduszy (subfunduszy) surowcowych, akcje spółek, których przedmiotem lub jednym z podstawowych przedmiotów działalności jest prowadzenie działalności związanej z wydobyciem lub przetwórstwem surowcowym. 

Jednostki uczestnictwa Subfunduszu podlegają odkupieniu na żądanie inwestora, zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu dokonywane jest w każdym dniu wyceny. 

Subfundusz dokonując inwestycji, nabywa i zbywa aktywa w ramach ograniczeń wynikających z celu i polityki inwestycyjnej. 

Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji jest portfel składający się w 100% z Reuters/Jefferies CRB Index, pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie Subfunduszem. 

Dopuszcza się także inwestycje realizowane na rynkach zagranicznych i denominowane walutach obcych. 

Wszystkie przychody i zyski powiększają wartość aktywów Subfunduszu i są reinwestowane. 

Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne. Umowy zawierane w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego będą miały za zadanie jego ograniczanie, natomiast w związku z umowami zawieranymi w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem ryzyko inwestycyjne może ulec zwiększeniu. 

Zalecenie: Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 2 - 3 lat od rozpoczęcia inwestycji. 

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Skarbiec TFI
 • Grupa Funduszy Surowce
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Fundusze surowcowe100 %