Fundusz inwestycyjny

Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

1Subfundusz będzie inwestował przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe, w tym głownie akcje małych i średnich spółek notowanych na rynkach regulowanych i zorganizowanych wskazanych w art. 135 Statutu. Subfundusz będzie inwestował również w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w tym jednostki uczestnictwa subfunduszy w funduszach inwestycyjnych otwartych, oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania, które zostały zaklasyfikowane do kategorii funduszy (subfunduszy) inwestujących w małe i średnie spółki. Przez małą lub średnią spółkę rozumie się spółkę, która nie jest częścią żadnego z następujących indeksów: Dow Jones Industrial Average, Nikkei 225, FTSE 100, DAX, CAC 40, IBEX 35, FTSE MIB, Swiss Market Index, ISE-30, WIG20. Co najmniej 66% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu będzie lokowanych w: 1) akcje emitowane przez publiczne małe i średnie spółki notowane na rynkach regulowanych i zorganizowanych wskazanych w art. 135 Statutu, 2) warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru i kwity depozytowe emitowane przez spółki publiczne, o których mowa w pkt 1, 3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne. Subfundusz, z zastrzeżeniem powyższego, może lokować w następujące kategorie lokat: 1) instrumenty dłużne o stałym lub zmiennym oprocentowaniu, 2) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w tym jednostki uczestnictwa subfunduszy w funduszach inwestycyjnych otwartych, oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania, które zostały zaklasyfikowane do kategorii funduszy (subfunduszy) inwestujących w małe i średnie spółki, z zastrzeżeniem, że inwestycje te nie będą stanowiły więcej niż 10% wartości aktywów, 3) depozyty bankowe.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Skarbiec TFI
 • Grupa Funduszy Akcyjne
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 124.85 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 5,50%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Opłata za wynik występuje
 • Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN

Dystrybutorzy

 • Alior Bank
 • BGŻ Optima
 • BM BGŻ BNP Paribas
 • Bossafund
 • CDM Pekao
 • Dom Inwestycyjny Xelion
 • Dom Maklerski EFIX
 • F-Trust
 • ING Bank Śląski
 • SFI mBank
 • Starfunds
 • TFI Skarbiec

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Akcje
 • 99 %
Gotówka
 • 1 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe13,64 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Information Ratio0,0211
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena0,4330 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a-0,8456
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Akcje99 %
Gotówka1 %