Fundusz inwestycyjny

Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Celem Subfunduszu jest długoterminowy wzrost Wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat środków. 

Subfunduszu lokuje nie mniej niż 60% wartości Aktywów Netto Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania, mającą siedzibę za granicą, które zostały zaklasyfikowane przez Fundusz do kategorii funduszy (subfunduszy) papierów dłużnych. Subfundusz może lokować do 40% wartości Aktywów Subfunduszu w depozyty bankowe i akcje. Lokaty w akcje mogą być dokonywane wyłącznie w przypadku, gdy nabycie ich nastąpiło w wyniku konwersji instrumentów dłużnych stanowiących lokatę Subfunduszu, z zastrzeżeniem, że nie mogą one stanowić więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu. 

Wzorcem służącym do oceny efektywności jest wyrażona procentowo zmiana wartości portfela wzorcowego o składzie: 100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index. 

Jednostki uczestnictwa Subfunduszu podlegają odkupieniu na żądanie inwestora, zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu dokonywane jest w każdym dniu wyceny. 

Subfundusz dokonując inwestycji, nabywa i zbywa aktywa w ramach ograniczeń wynikających z celu i polityki inwestycyjnej. 

Wszystkie przychody i zyski powiększają wartość aktywów Subfunduszu i są reinwestowane. 

Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne. Umowy zawierane w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego będą miały za zadanie jego ograniczanie, natomiast w związku z umowami zawieranymi w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem ryzyko inwestycyjne może ulec zwiększeniu. 

Zalecenie: Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu pół roku od rozpoczęcia inwestycji. 

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Skarbiec TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne uniwersalne
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery skarbowe79 %
inne aktywa21 %