Fundusz inwestycyjny

Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje środki przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe, w tym głownie akcje małych i średnich spółek notowanych na rynkach regulowanych i zorganizowanych (co najmniej 66% wartości aktywów netto Subfunduszu). Subfundusz będzie inwestował również w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w tym jednostki uczestnictwa subfunduszy w funduszach inwestycyjnych otwartych, oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania, które zostały zaklasyfikowane do kategorii funduszy (subfunduszy) inwestujących w małe i średnie spółki. Czynnikami branymi pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w zakresie doboru lokat w akcje będą w szczególności sytuacja fundamentalna emitenta, prognozowane wyniki finansowe, potencjał wzrostu branży, jak również sytuacja makroekonomiczna kraju emitenta oraz sytuacja techniczna na rynku akcji. Jednostki uczestnictwa Subfunduszu podlegają odkupieniu na żądanie inwestora, zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu dokonywane jest w każdym dniu wyceny. Subfundusz dokonując inwestycji, nabywa i zbywa aktywa w ramach ograniczeń wynikających z celu i polityki inwestycyjnej. Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji jest wyrażona procentowo zmiana wartości portfela wzorcowego o składzie: 100% MSCI World Mid Cap Index (USD), pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. Dopuszcza się także inwestycje realizowane na rynkach zagranicznych i denominowane walutach obcych. Wszystkie przychody i zyski powiększają wartość aktywów Subfunduszu i są reinwestowane. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Umowy zawierane w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego będą miały za zadanie jego ograniczanie, natomiast w związku z umowami zawieranymi w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem ryzyko inwestycyjne może ulec zwiększeniu. Zalecenie: Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 2-3 lat.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Skarbiec TFI
 • Grupa Funduszy Akcje zagraniczne
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 35.93 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 5,50%
 • Opłata za zbycie max. 5,50%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Opłata za wynik występuje
 • Minimalna pierwsza wpłata 500 PLN

Dystrybutorzy

 • Alior Bank
 • BM BNP Paribas
 • Bossafund
 • Dom Inwestycyjny Xelion
 • Dom Maklerski EFIX
 • F-Trust
 • ING Bank Śląski
 • SFI mBank
 • Starfunds
 • TFI Skarbiec

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Akcje
 • 83 %
Gotówka
 • 16 %
inne aktywa
 • 1 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe25,94 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoka zmienność
Information Ratio-0,0002
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena24,4828 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a0,9438
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niski stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Akcje83 %
Gotówka16 %
inne aktywa1 %