Fundusz inwestycyjny

Skarbiec Global Bond Opportunities w likwidacji

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz będzie lokować od 65% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa JPMorgan Funds – JPM Global Bond Opportunites Fund - subfundusz będący częścią JPMorgan Funds, w serię tytułów uczestnictwa: JPM Global Bond Opportunites C. Nie więcej niż 35% aktywów będzie lokowane w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski i depozyty bankowe. Jednostki uczestnictwa Subfunduszu podlegają odkupieniu na żądanie inwestora, zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu dokonywane jest w każdym dniu wyceny. Subfundusz dokonując inwestycji, nabywa i zbywa aktywa w ramach ograniczeń wynikających z celu i polityki inwestycyjnej. Wszystkie przychody i zyski powiększają wartość aktywów Subfunduszu i są reinwestowane. Zalecenie: Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 2 lat od rozpoczęcia inwestycji.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Skarbiec TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne uniwersalne
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe5,03 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niska zmienność
Współczynnik zmienności313,97 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio-0,0012
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niski stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Fundusze dłużne korporacyjne95 %
Gotówka5 %