Fundusz inwestycyjny

Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje co najmniej 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w akcje, głównie renomowanych polskich spółek, o największej kapitalizacji i płynności, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego następuje między innymi poprzez zakup akcji różnych emitentów. Czynnikami branymi pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych będą: ocena sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta, poziomu stóp procentowych, poziomu inflacji, ocena ryzyka kredytowego dotyczącego podmiotów związanych z nabywanymi lokatami, konkurencyjność oprocentowania, płynność dokonywanych lokat, ocena sytuacji finansowej w stosunku do innych emitentów o tym samym ratingu, ocena ryzyka wykupu papierów wartościowych, wycena w stosunku do innych papierów wartościowych oraz analiza agencji ratingowych. Jednostki uczestnictwa Subfunduszu podlegają odkupieniu na żądanie inwestora, zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu dokonywane jest w każdym dniu wyceny. Subfundusz dokonując inwestycji, nabywa i zbywa aktywa w ramach ograniczeń wynikających z celu i polityki inwestycyjnej. Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji jest wyrażona procentowo zmiana wartości portfela wzorcowego o składzie: 10% 3-miesięczny WIBID + 90% WIG20, pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie Subfunduszem. Wzorzec stanowi punkt odniesienia, względem którego dokonuje się pomiaru wyników Subfunduszu. Dopuszcza się także inwestycje realizowane na rynkach zagranicznych i denominowane walutach obcych. Subfundusz lokuje środki długoterminowo w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, których wzrost wartości jest najbardziej prawdopodobny z punktu widzenia kryteriów analizy fundamentalnej. Wszystkie przychody i zyski powiększają wartość aktywów Subfunduszu i są reinwestowane. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Umowy zawierane w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego będą miały za zadanie jego ograniczanie, natomiast w związku z umowami zawieranymi w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem ryzyko inwestycyjne może ulec zwiększeniu. Zalecenie: Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 2 - 3 lat.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Skarbiec TFI
 • Grupa Funduszy Akcje polskie
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 195.13 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 5,50%
 • Opłata za zbycie max. 5,50%
 • Opłata za zarządzanie max. 3,00%
 • Opłata za wynik występuje
 • Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN

Dystrybutorzy

 • BM BNP Paribas
 • BM PKO BP
 • BM Pekao
 • Bank Citi Handlowy
 • Bossafund
 • Dom Inwestycyjny Xelion
 • Dom Maklerski EFIX
 • F-Trust
 • ING Bank Śląski
 • Ipopema Securities
 • KupFundusz
 • Q Value
 • SFI mBank
 • Starfunds
 • TFI Skarbiec
 • Trójmiejska Kancelaria Finansowa
 • iWealth Management

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Akcje
 • 91 %
Gotówka
 • 8 %
inne aktywa
 • 1 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe29,88 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niska zmienność
Information Ratio0,0573
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena3,7822 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a-0,6333
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niski stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Akcje91 %
Gotówka8 %
inne aktywa1 %