Fundusz inwestycyjny

Schroder ISF Global Gold PLN Hedged A Acc

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Cele 

Fundusz ma na celu zapewnienie wzrostu kapitału przekraczającego wartość FTSE Gold Mines Index po opłatach w okresie od trzech do pięciu lat poprzez inwestowanie w akcje spółek zaangażowanych w sektor złota. 

Polityka inwestycyjna 

Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje spółek z całego świata zaangażowanych w sektor złota. Będzie również inwestować bezpośrednio w akcje spółek powiązanych z innymi metalami szlachetnymi oraz pośrednio w złoto oraz inne metale szlachetne za pośrednictwem funduszy. Fundusz może utrzymywać do 40% swoich aktywów w środkach pieniężnych. Fundusz nie będzie bezpośrednio nabywać żadnych fizycznych towarów i surowców ani zawierać kontraktów związanych z fizycznymi towarami i surowcami. Fundusz może również inwestować do jednej trzeciej swoich aktywów bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe (w tym inne kategorie aktywów), kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne i warranty (z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w prospekcie). Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania funduszem. 

Wskaźnik referencyjny 

Wyniki funduszu należy oceniać pod kątem docelowego wskaźnika referencyjnego, jakim jest indeks FTSE Gold Mines. Oczekuje się, że spektrum inwestycji Funduszu będzie w ograniczonym stopniu pokrywało się ze składnikami docelowego wskaźnika referencyjnego. Zarządzający inwestycjami inwestuje w sposób uznaniowy i nie istnieją ograniczenia co do zakresu, w jakim portfel i wyniki Funduszu mogą odbiegać od docelowego wskaźnika referencyjnego. Zarządzający inwestycjami będzie inwestować w przedsiębiorstwa lub sektory nieobjęte docelowym wskaźnikiem referencyjnym w celu wykorzystywania konkretnych okazji i możliwości inwestycyjnych. Docelowy wskaźnik referencyjny wybrano, ponieważ jest reprezentatywny dla rodzaju inwestycji, w które fundusz prawdopodobnie będzie inwestować, a zatem stanowi odpowiednią docelową reprezentację zwrotu, który fundusz zamierza zapewnić. Wyniki tej klasy jednostki uczestnictwa są porównywane z wynikami w równorzędnej niezabezpieczonej walucie klasy jednostki uczestnictwa. 

Częstotliwość obrotu 

Na stosowny wniosek inwestor może zlecić umorzenie inwestycji. Obrót jednostkami uczestnictwa funduszu odbywa się codziennie. 

Polityka wypłaty dywidend 

W ramach klasy jednostek uczestnictwa następuje kumulacja bieżącego dochodu realizowanego na inwestycjach funduszu, co oznacza, że pozostaje on w funduszu a jego wartość znajduje odzwierciedlenie w cenie klasy jednostek uczestnictwa.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Schroders
 • Grupa Funduszy Surowce
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuZagraniczny
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Akcje98 %
Gotówka2 %