Fundusz inwestycyjny

Schroder ISF Frontier Markets Equity PLN Hedged A1 Acc

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Cele 

Fundusz ma na celu zapewnienie wzrostu kapitału przekraczającego wartość MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% po opłatach w okresie od trzech do pięciu lat poprzez inwestycje w akcje spółek z wschodzących rynków granicznych. 

Polityka inwestycyjna 

Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje spółek z granicznych rynków wschodzących na całym świecie. Fundusz zwykle utrzymuje w portfelu akcje od 50 do 70 spółek. Do kategorii „granicznych rynków wschodzących” zalicza się kraje wchodzące w skład indeksu MSCI Frontier Markets (FEM) lub innego uznanego indeksu finansowego obejmującego rynki graniczne lub dodatkowe kraje, które zarządzający inwestycjami uzna za graniczne rynki wschodzące. Fundusz może również inwestować do jednej trzeciej swoich aktywów bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe (w tym inne kategorie aktywów), kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i instrumenty rynku pieniężnego oraz posiadać środki pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w prospekcie). Fundusz może korzystać z instrumentów pochodnych w celu wypracowywania zysków z inwestycji, obniżania ryzyka lub efektywniejszego zarządzania funduszem. 

Wskaźnik referencyjny 

Wyniki Funduszu należy oceniać na podstawie docelowego wskaźnika referencyjnego, jakim jest uzyskanie wyższej stopy zwrotu od indeksu MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) (Net TR) przy maksymalnym zaangażowaniu rynków wschodzących na poziomie 10%. Oczekuje się, że spektrum inwestycji Funduszu będzie istotnie pokrywało się, bezpośrednio lub pośrednio, ze składnikami docelowego wskaźnika referencyjnego. Zarządzający inwestycjami inwestuje w sposób uznaniowy i nie istnieją ograniczenia co do zakresu, w jakim portfel i wyniki funduszu mogą odbiegać od docelowego wskaźnika referencyjnego. Zarządzający inwestycjami będzie inwestować w spółki lub sektory nieuwzględnione w docelowym wskaźniku referencyjnym w celu wykorzystania określonych okazji inwestycyjnych. Docelowy wskaźnik referencyjny został wybrany, ponieważ jest reprezentatywny dla typów inwestycji, których Fundusz prawdopodobnie będzie dokonywał, a zatem stanowi właściwy cel w odniesieniu do zwrotu, który ma zapewniać Fundusz. Wyniki tej klasy jednostek uczestnictwa są porównywane z wynikami w równorzędnej niezabezpieczonej walutowo klasie jednostek uczestnictwa. 

Częstotliwość obrotu 

Na stosowny wniosek inwestor może zlecić umorzenie inwestycji. Obrót jednostkami uczestnictwa funduszu odbywa się codziennie. 

Polityka wypłaty dywidend 

W ramach klasy jednostek uczestnictwa następuje kumulacja bieżącego dochodu realizowanego na inwestycjach funduszu, co oznacza, że pozostaje on w funduszu a jego wartość znajduje odzwierciedlenie w cenie klasy jednostek uczestnictwa.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Schroders
 • Grupa Funduszy Akcje zagraniczne
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuZagraniczny
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Akcje96 %
Gotówka4 %