Fundusz inwestycyjny

Schroder ISF EURO Credit Conviction PLN Hedged A Acc

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w obligacje denominowane w euro i emitowane przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe i spółki z całego świata. Fundusz może inwestować maksymalnie 30% swoich aktywów w obligacje o ratingu kredytowym poniżej poziomu inwestycyjnego (na bazie oceny agencji Standard & Poor’s lub porównywalnej oceny innej agencji ratingowej w zakresie obligacji z określonym ratingiem i implikowanego ratingu Schroders w przypadku obligacji bez ratingu); maksymalnie 20% swoich aktywów w obligacje rządowe (państwowe); maksymalnie 20% swoich aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz hipoteką; maksymalnie 20% swoich aktywów w obligacje zamienne, w tym do 10% swoich aktywów w warunkowe obligacje zamienne. Fundusz może także inwestować w instrumenty pochodne w celu uzyskania krótkiej lub długiej ekspozycji na aktywa bazowe tych instrumentów pochodnych. Fundusz może korzystać z instrumentów pochodnych w celu wypracowywania zysków z inwestycji, obniżania ryzyka lub efektywniejszego zarządzania funduszem. Fundusz może także utrzymywać gotówkowe środki pieniężne. Poziom referencyjny: Klasa jednostek uczestnictwa jest zarządzana w powiązaniu z indeksem referencyjnym iBoxx EUR Corporates BBB Index TR PLN Hedged. Zarządzający inwestuje w sposób uznaniowy i nie jest ograniczony do inwestycji wyłącznie zgodnie ze składem indeksu benchmarkowego. Częstotliwość przeprowadzania transakcji: Na stosowny wniosek inwestor może zlecić umorzenie inwestycji. Obrót jednostkami uczestnictwa funduszu odbywa się codziennie. Polityka dystrybucji zysków: W ramach klasy jednostek uczestnictwa następuje kumulacja bieżącego dochodu realizowanego na inwestycjach funduszu, co oznacza, że pozostaje on w funduszu a jego wartość znajduje odzwierciedlenie w cenie klasy jednostek uczestnictwa.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Schroders
 • Grupa Funduszy Dłużne korporacyjne
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuZagraniczny
 • Wielkość aktywów -
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 3%
 • Opłata za zarządzanie 1%
 • Minimalna pierwsza wpłata 1 000 EUR / 1 000 USD

Dystrybutorzy

 • Alior Bank
 • F-Trust

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery korporacyjne
 • 95 %
Dłużne papiery skarbowe
 • 3 %
Gotówka
 • 1 %
inne aktywa
 • 1 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe2,44 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niska zmienność
Współczynnik zmienności28,66 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Neutralny stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio0,0969
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery korporacyjne95 %
Dłużne papiery skarbowe3 %
Gotówka1 %
inne aktywa1 %