Fundusz inwestycyjny

Schroder ISF EURO Credit Conviction PLN Hedged A Acc

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Cele 

Fundusz ma na celu zapewnienie wzrostu kapitału i dochodów przekraczającego wartość iBoxx EUR Corporates BBB (TR) Index po opłatach w okresie od trzech do pięciu lat poprzez inwestowanie w obligacje denominowane w euro emitowane przez spółki na całym świecie. 

Polityka inwestycyjna 

Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w obligacje denominowane w euro i emitowane przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe i spółki z całego świata. Fundusz może inwestować maksymalnie 30% swoich aktywów w obligacje o ratingu kredytowym poniżej poziomu inwestycyjnego (na bazie oceny agencji Standard & Poor's lub porównywalnej oceny innej agencji ratingowej w zakresie obligacji z określonym ratingiem i implikowanego ratingu Schroders w przypadku obligacji bez ratingu); maksymalnie 20% swoich aktywów w obligacje rządowe (państwowe); maksymalnie 20% swoich aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz hipoteką; maksymalnie 20% swoich aktywów w obligacje zamienne, w tym do 10% swoich aktywów w warunkowe obligacje zamienne. Fundusz może również inwestować do jednej trzeciej swoich aktywów bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe (w tym inne kategorie aktywów), kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i instrumenty rynku pieniężnego oraz posiadać środki pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszym prospekcie). Fundusz może także inwestować w instrumenty pochodne w celu uzyskania krótkiej lub długiej ekspozycji na aktywa bazowe tych instrumentów pochodnych. Fundusz może korzystać z instrumentów pochodnych w celu wypracowywania zysków z inwestycji, obniżania ryzyka lub efektywniejszego zarządzania funduszem. 

Wskaźnik referencyjny 

Wyniki funduszu należy oceniać pod kątem docelowego wskaźnika referencyjnego, jakim jest indeks iBoxx EUR Corporates BBB (TR). Oczekuje się, że spektrum inwestycji funduszu będzie w ograniczonym stopniu pokrywało się ze składnikami docelowego wskaźnika referencyjnego. Niemniej jednak Fundusz prawdopodobnie będzie odzwierciedlał pewne cechy docelowego wskaźnika referencyjnego (tj. jakość/czas trwania kredytu, ekspozycja na poszczególnych emitentów). Zarządzający inwestycjami inwestuje w sposób uznaniowy i nie istnieją ograniczenia co do zakresu, w jakim portfel i wyniki funduszu mogą odbiegać od docelowego wskaźnika referencyjnego. Zarządzający inwestycjami będzie inwestować w przedsiębiorstwa lub sektory nieobjęte docelowym wskaźnikiem referencyjnym w celu wykorzystywania konkretnych okazji i możliwości inwestycyjnych. Docelowy wskaźnik referencyjny został wybrany, ponieważ jest reprezentatywny dla typów inwestycji, których Fundusz prawdopodobnie będzie dokonywał, a zatem stanowi właściwy cel w odniesieniu do zwrotu, który ma zapewniać Fundusz. Wskaźnik(i) referencyjny(-e) nie uwzględnia(ją) cech środowiskowych i społecznych ani zrównoważonego celu (w stosownych przypadkach) Funduszu. Wyniki tej klasy jednostek uczestnictwa są porównywane z wynikami w równorzędnej niezabezpieczonej walutowo klasie jednostek uczestnictwa. 

Inne informacje 

Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik w zakresie zrównoważonego rozwoju niż indeks iBoxx EUR Corporates BBB (TR), w oparciu o kryteria oceny zarządzającego inwestycjami. Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w określone rodzaje działalności, branże lub grupy emitentów powyżej limitów wymienionych w części „Informacje o zrównoważonym rozwoju” na stronie internetowej funduszu, dostępnej pod adresem www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. 

Częstotliwość obrotu 

Na stosowny wniosek inwestor może zlecić umorzenie inwestycji. Obrót jednostkami uczestnictwa funduszu odbywa się codziennie. 

Polityka wypłaty dywidend 

W ramach klasy jednostek uczestnictwa następuje kumulacja bieżącego dochodu realizowanego na inwestycjach funduszu, co oznacza, że pozostaje on w funduszu a jego wartość znajduje odzwierciedlenie w cenie klasy jednostek uczestnictwa. 

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Schroders
 • Grupa Funduszy Dłużne korporacyjne
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuZagraniczny
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery skarbowe97 %
Dłużne papiery korporacyjne1 %
Gotówka1 %
inne aktywa1 %