Fundusz inwestycyjny

Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz jest subfunduszem funduszy i lokuje co najmniej 60% swoich aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą (dalej „Fundusze Trzecie”), które realizują swoją politykę inwestycyjną poprzez inwestowanie co najmniej 50% swoich aktywów w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze, spółek ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Część aktywów Subfunduszu, zgodnie z zapisami statutu, może być ulokowana w inne instrumenty finansowe, w szczególności w akcje i instrumenty o podobnym charakterze. Zarządzający dąży do utrzymania stałego, wysokiego zaangażowania w Fundusze Trzecie, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną co najmniej 50% swoich aktywów lokują w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze, oraz w akcje. Udział lokat z niezabezpieczoną ekspozycją walutową nie może wynosić więcej niż 10% aktywów Subfunduszu. Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Dobór Funduszy Trzecich dokonywany jest w oparciu o ocenę perspektyw gospodarczych i sektorów, w jakie lokują aktywa Fundusze Trzecie oraz analizę efektywności zarządzania Funduszami Trzecimi. Inwestycje bezpośrednie w akcje opierają się o analizę fundamentalną. Dochody z lokat Subfunduszu, w tym dywidendy, są ponownie inwestowane. Subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku. Wzorcem (benchmarkiem) służącym do oceny efektywności inwestycji jest, wyrażony w PLN, indeks opisany wzorem: 95% MSCI USA Index USD + 5% 3M WIBID (indeks cenowy). Subfundusz dokonuje odkupienia jednostek uczestnictwa (JU) na żądanie Inwestora. Transakcje na JU są realizowane w każdym Dniu Wyceny, za wyjątkiem dni, w których zawieszono zbywanie i odkupywanie JU. Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofać wpłacone środki w okresie krótszym niż 5 lat od dnia ich zainwestowania

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Santander TFI
 • Grupa Funduszy Akcje zagraniczne
 • Główny obszar geograficznyUSA
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 11.18 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 3%
 • Opłata za zbycie max. 1%
 • Opłata za zarządzanie 3%
 • Minimalna pierwsza wpłata 10 000 PLN

Dystrybutorzy

 • Dom Maklerski Santander Bank
 • Santander

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Fundusze akcji
 • 67 %
Gotówka
 • 33 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy

Główne parametry funduszu

Fundusze akcji67 %
Gotówka33 %