Fundusz inwestycyjny

Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 1. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu z uwzględnieniem ograniczeń i zasad wynikających z Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych oraz ust. 2-7. 2. Fundusz może inwestować do 50% (pięćdziesięciu procent) wartości Aktywów Subfunduszu w instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, depozyty bankowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub w papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu, a także w waluty. 3. Fundusz może inwestować nie mniej niż 50% (pięćdziesiąt procent) WANS w instrumenty udziałowe wskazane w art. 120b ust. 1 oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 120a ust. 2 lit. a)-b) Statutu. 66 4. Z zastrzeżeniem ust. 5-7, Fundusz nie może lokować więcej niż 5% (pięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu w zdematerializowane papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot. 5. Limit, o którym mowa w ust. 4, może być zwiększony do 10% (dziesięć procent), jeżeli łączna wartość lokat w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego podmiotów, w których Fundusz ulokował ponad 5% (pięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu nie przekroczy 40% (czterdzieści procent) wartości Aktywów Subfunduszu.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Rockbridge TFI
 • Grupa Funduszy Akcyjne
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 14.73 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 2%
 • Opłata za zarządzanie 2,5%
 • Opłata za wynik występuje
 • Minimalna pierwsza wpłata 1 000 PLN

Dystrybutorzy

 • Alior Bank
 • BM BGŻ BNP Paribas
 • Bossafund
 • Dom Maklerski BDM
 • Dom Maklerski EFIX
 • F-Trust
 • SFI mBank

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Fundusze surowcowe
 • 74 %
Akcje
 • 25 %
Gotówka
 • 1 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe9,98 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Information Ratio-0,0417
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena-11,1999 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niski stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a-1,7347
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niski stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Fundusze surowcowe74 %
Akcje25 %
Gotówka1 %