Fundusz inwestycyjny

Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych odzwierciedlających kursy towarów giełdowych lub indeksów surowcowych. Tytuły uczestnictwa, akcje i inne instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, dla których bazę stanowią akcje i indeksy akcji stanowią nie mniej niż 50% wartości aktywów netto subfunduszu. W pozostałej części aktywa lokowane są w instrumenty dłużne, m.in. obligacje i bony skarbowe, obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, listy zastawne, certyfikaty depozytowe. Kryterium doboru tytułów uczestnictwa i instrumentów udziałowych jest prowadzenie działalności lub dokonywanie lokat w sektorze żywnościowym oraz surowcowym. Udział instrumentów związanych z poszczególnymi podsektorami (żywność, metal szlachetne, surowce energetyczne) jest uzależniony od potencjału wzrostu danego podsektora w horyzoncie średnioterminowym. Instrumenty dłużne dobierane są w oparciu o prognozy odnośnie kształtowania się rynkowych stóp procentowych, analizę sytuacji makroekonomicznej oraz płynność inwestycji. Subfundusz stosuje następujący poziom referencyjny służący do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa (benchmark): 75% indeks Reuters/Jefferies CRB Excess Return, 25% WIBID 3M. Subfundusz może inwestować w instrumenty finansowe, które nie wchodzą w skład benchmarku. Struktura aktywów subfunduszu może odbiegać od struktury benchmarku. Inwestor może żądać, w każdym dniu roboczym, umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu poprzez złożenie u wyznaczonego przez fundusz Dystrybutora lub Przedstawiciela zlecenia odkupienia. Wypracowane przez subfundusz dochody podlegają reinwestowaniu. Subfundusz stosuje hedging przy użyciu instrumentów pochodnych w celu ochrony aktywów subfunduszu przed wahaniami kursów walutowych. Zalecenie: niniejszy subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Rockbridge TFI
 • Grupa Funduszy Surowce
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe16,60 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Information Ratio0,0193
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena-6,8334 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niski stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a-0,9326
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niski stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Fundusze surowcowe74 %
Akcje25 %
Gotówka1 %