Fundusz inwestycyjny

Rockbridge Gier i Innowacji (Rockbridge FIO Parasolowy)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

 • Celem subfunduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto oraz wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat, dokonywanych głównie w lokalnych deweloperów gier komputerowych. Instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, dla których bazę stanowią akcje i indeksy giełdowe, stanowią nie mniej niż 70% aktywów funduszu. Pozostałe środki lokowane są w papiery dłużne oraz depozyty bankowe.
 • Subfundusz stosuje dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym oraz hedging przy użyciu instrumentów pochodnych w celu ochrony aktywów subfunduszu przed wahaniami kursów walutowych.
 • Inwestor może żądać, w każdym dniu roboczym, umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu poprzez złożenie u wyznaczonego przez fundusz Dystrybutora lub Przedstawiciela zlecenia odkupienia.
 • Fundusz może wypłacać Uczestnikom dochody osiągnięte w danym roku kalendarzowym. Wypłata dochodów następuje bez odkupywania jednostek uczestnictwa. Decyzję o wypłacie dochodów Subfunduszu podejmuje Towarzystwo w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Subfunduszu za poprzedni rok obrotowy.
 • Zalecenie: niniejszy subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Rockbridge TFI
 • Grupa Funduszy Akcje polskie
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Akcje87 %
Gotówka12 %
inne aktywa1 %