Fundusz inwestycyjny

Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Główną kategorią lokat Subfunduszu są akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcje i inne instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, dla których bazę stanowią akcje i indeksy akcji stanowią nie mniej niż 70% wartości aktywów netto subfunduszu. W pozostałej części aktywa lokowane są w instrumenty dłużne, m.in. obligacje i bony skarbowe, obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, listy zastawne, certyfikaty depozytowe. Akcje i instrumenty udziałowe dobierane są do portfela w oparciu o osiągane i prognozowane wyniki finansowe spółki, perspektywy rozwoju branży, w której działa spółka oraz jakość kadry zarządzającej i pozycję rynkową spółki. Instrumenty dłużne dobierane są w oparciu kryterium maksymalizacji rentowności w krótkim horyzoncie czasowym z zachowaniem możliwie wysokiej płynności i niskiego poziomu ryzyka kredytowego. Subfundusz stosuje dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym oraz hedging przy użyciu instrumentów pochodnych w celu ochrony aktywów subfunduszu przed wahaniami kursów walutowych. Subfundusz stosuje następujący poziom referencyjny służący do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa (benchmark): 90% indeks mWIG40, 10% indeks POLONIA.  Subfundusz może inwestować w instrumenty finansowe, które nie wchodzą w skład benchmarku. Struktura aktywów subfunduszu może odbiegać od struktury benchmarku. Inwestor może żądać, w każdym dniu roboczym, umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu poprzez złożenie u wyznaczonego przez fundusz Dystrybutora lub Przedstawiciela zlecenia odkupienia. Wypracowane przez subfundusz dochody podlegają reinwestowaniu. Zalecenie: niniejszy subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Rockbridge TFI
 • Grupa Funduszy Akcje polskie
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 76.77 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 4,00%
 • Opłata za zbycie max. 4,00%
 • Opłata za zarządzanie max. 3,00%
 • Opłata za wynik brak
 • Minimalna pierwsza wpłata 1 000 PLN

Dystrybutorzy

 • BM BNP Paribas
 • Bossafund
 • Ipopema Securities
 • Q Value
 • Rockbridge TFI
 • Starfunds
 • Trójmiejska Kancelaria Finansowa

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Akcje
 • 95 %
Gotówka
 • 3 %
Dłużne papiery skarbowe
 • 2 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe30,28 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niska zmienność
Information Ratio0,0866
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena20,1688 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a0,1165
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Akcje95 %
Gotówka3 %
Dłużne papiery skarbowe2 %