Fundusz inwestycyjny

Quercus short (Quercus Parasolowy SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Celem prowadzonej polityki inwestycyjnej Subfunduszu jest odwzorowanie zmian indeksu WIG20short, obliczanego i publikowanego przez GPW, będącego indeksem pochodnym do indeksu WIG20 obliczanego i publikowanego przez GPW. Subfundusz, przy dokonywaniu lokat Aktywów, stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. W celu odwzorowania zmian indeksu WIG20short Aktywa Subfunduszu są inwestowane przede wszystkim w kontrakty terminowe na indeks WIG20, dowolnej serii – Subfundusz zajmuje krótką pozycję w kontraktach terminowych na indeks WIG20. Część Aktywów Subfunduszu, która nie jest wykorzystana do inwestowania w kontrakty terminowe, tj. nie będzie złożona jako depozyt zabezpieczający jest inwestowana w Instrumenty Dłużne, a także w inne instrumenty finansowe. Ponadto, w celu osiągnięcia dodatkowych przychodów Aktywa Subfunduszu mogą być również w ograniczonym zakresie inwestowane w Instrumenty Akcyjne – lokaty te będą dokonywane w sytuacji dużego prawdopodobieństwa osiągnięcia zysku z danej lokaty lub możliwości dokonania arbitrażu, w zakresie akcji spółek wchodzących w skład indeksu WIG20. Posiadacze jednostek uczestnictwa mogą złożyć zlecenie odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa w każdym Dniu Wyceny Subfunduszu. Dniem Wyceny jest każdy dzień roboczy w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Dywidendy otrzymywane przez Subfundusz są reinwestowane i są uwzględniane przy wycenie jednostki uczestnictwa. Subfundusz nie wypłaca dywidend, dochody Subfunduszu są reinwestowane. Benchmark Benchmarkiem Subfunduszu jest indeks WIG20short. Dla Subfunduszu nie został określony minimalny okres inwestycji. Niniejszy Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy albo planują inwestowanie długoterminowe, albo planują zabezpieczanie pozycji, którą posiadają w innych produktach finansowych, albo dokonują krótko- lub średnioterminowych inwestycji o charakterze spekulacyjnym.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca QUERCUS TFI
 • Grupa Funduszy Akcje polskie
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 51.72 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 3,80%
 • Opłata za zarządzanie 3,80%
 • Minimalna pierwsza wpłata 200 000 PLN

Dystrybutorzy

 • Alior Bank
 • BM BNP Paribas
 • Bossafund
 • Dom Inwestycyjny Xelion
 • F-Trust
 • SFI mBank

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery skarbowe
 • 62 %
Gotówka
 • 28 %
Dłużne papiery korporacyjne
 • 7 %
Fundusze dłużne skarbowe
 • 3 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe15,55 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niska zmienność
Information Ratio-0,1024
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niski stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena-5,2276 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niski stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a-0,0193
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niski stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery skarbowe62 %
Gotówka28 %
Dłużne papiery korporacyjne7 %
Fundusze dłużne skarbowe3 %