Fundusz inwestycyjny

Quercus short (Quercus Parasolowy SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Strategia inwestycyjna 

Celem prowadzonej polityki inwestycyjnej Subfunduszu jest odwzorowanie zmian indeksu WIG20short, obliczanego i publikowanego przez GPW, będącego indeksem pochodnym do indeksu WIG20 obliczanego i publikowanego przez GPW. Subfundusz, przy dokonywaniu lokat Aktywów, stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. 

W celu odwzorowania zmian indeksu WIG20short Aktywa Subfunduszu są inwestowane przede wszystkim w kontrakty terminowe na indeks WIG20, dowolnej serii – Subfundusz zajmuje krótką pozycję w kontraktach terminowych na indeks WIG20. Część Aktywów Subfunduszu, która nie jest wykorzystana do inwestowania w kontrakty terminowe, tj. nie będzie złożona jako depozyt zabezpieczający jest inwestowana w Instrumenty Dłużne, a także w inne instrumenty finansowe. Ponadto, w celu osiągnięcia dodatkowych przychodów Aktywa Subfunduszu mogą być również w ograniczonym zakresie inwestowane w Instrumenty Akcyjne – lokaty te będą dokonywane w sytuacji dużego prawdopodobieństwa osiągnięcia zysku z danej lokaty lub możliwości dokonania arbitrażu, w zakresie akcji spółek wchodzących w skład indeksu WIG20. 

Transakcje 

Posiadacze jednostek uczestnictwa mogą złożyć zlecenie odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa w każdym Dniu Wyceny Subfunduszu. Dniem Wyceny jest każdy dzień roboczy w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. 

Dywidendy 

Dywidendy otrzymywane przez Subfundusz są reinwestowane i są uwzględniane przy wycenie jednostki uczestnictwa. Subfundusz nie wypłaca dywidend, dochody Subfunduszu są reinwestowane. 

Benchmark 

Benchmarkiem Subfunduszu jest indeks WIG20short. 

Okres inwestycji 

Dla Subfunduszu nie został określony minimalny okres inwestycji. Niniejszy Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy albo planują inwestowanie długoterminowe, albo planują zabezpieczanie pozycji, którą posiadają w innych produktach finansowych, albo dokonują krótko- lub średnioterminowych inwestycji o charakterze spekulacyjnym. 

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Quercus TFI
 • Grupa Funduszy Akcje polskie
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery skarbowe37 %
Gotówka33 %
Dłużne papiery korporacyjne23 %
Depozyt6 %
inne aktywa1 %