Fundusz inwestycyjny

Quercus Ochrony Kapitału (Quercus Parasolowy SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz będzie inwestował głównie w Instrumenty Dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub spółki publiczne, których akcje są notowane na GPW. Subfundusz może inwestować również w Depozyty oraz w Tytuły Uczestnictwa emitowane przez podmioty, których polityka inwestycyjna przewiduje inwestowanie przez te podmioty w Instrumenty Dłużne i Depozyty. Aktywa Subfunduszu mogą być również w ograniczonym zakresie inwestowane w Instrumenty Akcyjne, jako środek do osiągnięcia dodatkowych przychodów. Średni udział Instrumentów Dłużnych, Depozytów i Tytułów Uczestnictwa emitowanych przez podmioty, których polityka inwestycyjna przewiduje inwestowanie przez te podmioty w Instrumenty Dłużne i Depozyty będzie wynosił ponad 90% Aktywów Subfunduszu, z tym, że w okresie przejściowego zainwestowania części Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Akcyjne średni udział tych lokat może być odpowiednio niższy. Ponadto udział tych lokat będzie utrzymywany na poziomie równoważącym ryzyko spadku wartości pozostałych lokat w skali roku kalendarzowego. Subfundusz będzie dążył, aby wartość Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu na koniec danego roku kalendarzowego była nie niższa niż na koniec roku poprzedniego. Towarzystwo, Fundusz, ani żaden inny podmiot nie gwarantuje osiągnięcia powyższego celu. Zabezpieczeniu przed spadkiem wartości Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu służą zasady polityki inwestycyjnej. Posiadacze jednostek uczestnictwa mogą złożyć zlecenie odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa w każdym Dniu Wyceny Subfunduszu. Dniem Wyceny jest każdy dzień roboczy w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Dywidendy otrzymywane przez Subfundusz są reinwestowane i są uwzględniane przy wycenie jednostki uczestnictwa. Subfundusz nie wypłaca dywidend, dochody Subfunduszu są reinwestowane. Subfundusz nie posiada benchmarku. Dla tego Subfunduszu nie został określony minimalny zalecany okres inwestycji. Jednakże, jeżeli Inwestor ponosi Opłatę Dystrybucyjną, wówczas planowany okres inwestycji powinien uwzględniać poniesioną opłatę w relacji do potencjalnych zysków w okresie inwestycji, w szczególności uwzględniając wysokość ponoszonej Opłaty Dystrybucyjnej w relacji do historycznych stóp zwrotu Subfunduszu.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca QUERCUS TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne korporacyjne
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 1158.29 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 1,50%
 • Opłata za zarządzanie 1%
 • Opłata za wynik występuje
 • Minimalna pierwsza wpłata 20 000 PLN

Dystrybutorzy

 • Alior Bank
 • BGŻ Optima
 • BM BGŻ BNP Paribas
 • CDM Pekao
 • F-Trust
 • SFI mBank

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery korporacyjne
 • 70 %
Fundusze dłużne skarbowe
 • 15 %
Gotówka
 • 7 %
Depozyt
 • 5 %
Dłużne papiery skarbowe
 • 3 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe0,19 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Współczynnik zmienności9,16 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niski stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio-0,0572
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery korporacyjne70 %
Fundusze dłużne skarbowe15 %
Gotówka7 %
Depozyt5 %
Dłużne papiery skarbowe3 %