Fundusz inwestycyjny

Quercus Gold (Quercus Parasolowy SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz będzie stosować zasady i ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Aktywa Subfunduszu będą inwestowane przede wszystkim w kontrakty terminowe na złoto notowane na rynku COMEX prowadzonym przez New York Mercantile Exchange, dowolnej serii – zajmowana będzie pozycja długa netto w kontraktach terminowych na złoto. Aktywa Subfunduszu mogą być również inwestowane w inne wystandaryzowane instrumenty pochodne notowane na rynkach regulowanych lub zorganizowanych, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny złota. Część Aktywów Subfunduszu, która nie będzie wykorzystana do inwestowania w kontrakty terminowe, tj. nie będzie złożona jako depozyt zabezpieczający, będzie inwestowana w Instrumenty Dłużne, a także w inne instrumenty finansowe. Inwestycje Subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych mogą być zabezpieczane z wykorzystaniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych oraz kontraktów terminowych notowanych na GPW w Warszawie. Posiadacze jednostek uczestnictwa mogą złożyć zlecenie odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa w każdym Dniu Wyceny Subfunduszu. Dniem Wyceny jest każdy dzień roboczy w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  Dywidendy otrzymywane przez Subfundusz są reinwestowane i są uwzględniane przy wycenie jednostki uczestnictwa. Subfundusz nie wypłaca dywidend, dochody Subfunduszu są reinwestowane. Od dnia 31 października 2013 r., w związku ze zmianą polityki inwestycyjnej, Subfundusz nie posiada benchmarku. Wartość jednostki uczestnictwa Subfunduszu powinna być skorelowana ze zmianami cen na rynku złota inwestycyjnego. Do dnia 31 października 2013 r. benchmarkiem Subfunduszu była dwukrotność zmian ceny złota w ujęciu procentowym, liczona na podstawie zmian kursu kontraktów futures na złoto GC Gold Contract o dacie wygasania poniżej jednego roku, notowanych na rynku COMEX prowadzonym przez New York Mercantile Exchange, gdzie przez dzienną procentową zmianę kursu kontraktów futures rozumiano procentową różnicę wartości pomiędzy ostatnim kursem transakcyjnym kontraktów dostępnym o godzinie 23:00 czasu polskiego w danym dniu oraz ostatnim kursem transakcyjnym dostępnym o godzinie 23:00 czasu polskiego w dniu poprzednim. Benchmark był wyliczany przez Towarzystwo, zgodnie z zasadami przyjętymi do wyceny Aktywów Funduszu. Dla Subfunduszu nie został określony minimalny okres inwestycji. Niniejszy Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy albo planują inwestowanie długoterminowe, albo planują zabezpieczanie pozycji, którą posiadają w innych produktach finansowych, albo dokonują krótko- lub średnioterminowych inwestycji o charakterze spekulacyjnym.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Quercus TFI
 • Grupa Funduszy Surowce
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 106.67 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 3,80%
 • Opłata za zarządzanie 3,80%
 • Minimalna pierwsza wpłata 20 000 PLN

Dystrybutorzy

 • Alior Bank
 • BM BNP Paribas
 • Bossafund
 • Dom Inwestycyjny Xelion
 • F-Trust

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery skarbowe
 • 62 %
Gotówka
 • 24 %
Dłużne papiery korporacyjne
 • 14 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe17,77 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niska zmienność
Information Ratio-0,0414
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena-5,4411 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a0,8784
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery skarbowe62 %
Gotówka24 %
Dłużne papiery korporacyjne14 %