Fundusz inwestycyjny

Quercus Dłużny Krótkoterminowy (Quercus Parasolowy SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Strategia inwestycyjna 

Fundusz inwestuje Aktywa Subfunduszu głównie w Instrumenty Dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu również w Depozyty oraz w Tytuły Uczestnictwa emitowane przez podmioty, których polityka inwestycyjna przewiduje inwestowanie przez te podmioty w Instrumenty Dłużne i Depozyty. Średni udział Instrumentów Dłużnych, Depozytów i Tytułów Uczestnictwa emitowanych przez podmioty, których polityka inwestycyjna przewiduje inwestowanie przez te podmioty w Instrumenty Dłużne i Depozyty będzie wynosił ponad 90% Aktywów Netto Subfunduszu. Łączny udział Instrumentów Dłużnych, innych niż emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski będzie stanowił mniej niż 50% Aktywów Netto Subfunduszu. Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu, nie może być dłuższy niż rok. W przypadku instrumentów finansowych o zmiennym oprocentowaniu, termin do wykupu jest równy terminowi do wykupu najbliższego kuponu. Subfundusz należy do kategorii funduszy dłużnych oraz do kategorii funduszy rynku krajowego. Subfundusz nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14.06.2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego. 

Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy powstał z przekształcenia Subfunduszu QUERCUS Europa w dniu 28.12.2018 r. 

Transakcje 

Posiadacze jednostek uczestnictwa mogą złożyć zlecenie odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa w każdym Dniu Wyceny Subfunduszu. Dniem Wyceny jest każdy dzień, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. 

Dywidendy 

Subfundusz nie wypłaca dywidend. Dywidendy otrzymywane przez Subfundusz są reinwestowane i uwzględniane przy wycenie jednostki uczestnictwa. 

Benchmark 

Od dnia 28.12.2018 r. Subfundusz nie ma benchmarku. Od dnia 1.07.2022 r. benchmarkiem subfunduszu będzie WIBID 6M + 25pb. Do dnia 28.12.2018 r. benchmarkiem Subfunduszu był indeks STOXX Europe 600 Price Index (SXXP) obliczany i publikowany przez firmę Stoxx Limited z siedzibą w Zurychu. Do dnia 31 marca 2018 r. benchmarkiem Subfunduszu był indeks BIST 100 (d. ISE 100) obliczany i publikowany przez Borsa Istanbuł. Do dnia 31 grudnia 2012 r. benchmarkiem Subfunduszu był indeks złożony, na który składały się: 50% ISE 100 + 30% ATHEX CSPI (Athex Composite Share Price Index – podstawowy indeks obliczany i publikowany przez Athens Exchange, opisujący zachowanie cen walorów o dużej kapitalizacji) + 15% BET (Bucharest Exchange Trading – podstawowy indeks obliczany i publikowany przez Bucharest Stock Exchange, opisujący zachowanie cen 10 najbardziej płynnych walorów) + 5% SOFIX (indeks obliczany i publikowany przez Bulgarian Stock Exchange – Sofia, opisujący zachowanie cen spółek o największej kapitalizacji i płynności). 

Okres inwestycji 

Dla tego Subfunduszu nie został określony minimalny zalecany okres inwestycji. Jednakże, jeżeli Inwestor ponosi Opłatę Dystrybucyjną, wówczas planowany okres inwestycji powinien uwzględniać poniesioną opłatę w relacji do potencjalnych zysków w okresie inwestycji, w szczególności uwzględniając wysokość ponoszonej Opłaty Dystrybucyjnej w relacji do potencjalnych stóp zwrotu Subfunduszu. 

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Quercus TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne uniwersalne
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery skarbowe97 %
Gotówka57 %
Dłużne papiery korporacyjne41 %