Fundusz inwestycyjny

Quercus Dłużny Krótkoterminowy (Quercus Parasolowy SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Fundusz będzie inwestował Aktywa Subfunduszu głównie w Instrumenty Dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu również w Depozyty oraz w Tytuły Uczestnictwa emitowane przez podmioty, których polityka inwestycyjna przewiduje inwestowanie przez te podmioty w Instrumenty Dłużne i Depozyty. Średni udział Instrumentów Dłużnych, Depozytów i Tytułów Uczestnictwa emitowanych przez podmioty, których polityka inwestycyjna przewiduje inwestowanie przez te podmioty w Instrumenty Dłużne i Depozyty będzie wynosił ponad 90% Aktywów Subfunduszu. Łączny udział Instrumentów Dłużnych, innych niż emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski nie będzie stanowił więcej niż 50% Aktywów Subfunduszu. Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu, nie może być dłuższy niż rok. W przypadku instrumentów finansowych o zmiennym oprocentowaniu, termin do wykupu jest równy terminowi do wykupu najbliższego kuponu. Fundusz będzie dążył, aby w dłuższym okresie stopy zwrotu Subfunduszu na ogół przewyższały oprocentowanie depozytów bankowych za okres 3, 6 i 12 miesięcy. Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy powstał z przekształcenia Subfunduszu QUERCUS Europa w dniu 28.12.2018 r. Subfundusz QUERCUS Europa powstał z przekształcenia Subfunduszu QUERCUS Turcja w dniu 31.03.2018 r. Subfundusz QUERCUS Turcja powstał z przekształcenia Subfunduszu QUERCUS Bałkany i Turcja w dniu 01.01.2013 r. Posiadacze jednostek uczestnictwa mogą złożyć zlecenie odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa w każdym Dniu Wyceny Subfunduszu. Dniem Wyceny jest każdy dzień, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.  Subfundusz nie wypłaca dywidend. Dywidendy otrzymywane przez Subfundusz są reinwestowane i są uwzględniane przy wycenie jednostki uczestnictwa. Od dnia 28.12.2018 Subfundusz nie ma benchmarku. Do dnia 28.12.2018 r. benchmarkiem Subfunduszu był indeks STOXX Europe 600 Price Index (SXXP) obliczany i publikowany przez firmę Stoxx Limited z siedzibą w Zurychu. Do dnia 31 marca 2018 r. Subfundusz określał, że benchmarkiem Subfunduszu jest: indeks BIST 100 (d. ISE 100) obliczany i publikowany przez Borsa Istanbuł. Do dnia 31 grudnia 2012 r. Subfundusz określał, że benchmarkiem Subfunduszu jest: indeks złożony, na który składa się: 50% ISE 100 + 30% ATHEX CSPI (Athex Composite Share Price Index – podstawowy indeks obliczany i publikowany przez Athens Exchange, opisujący zachowanie cen walorów o dużej kapitalizacji) + 15% BET (Bucharest Exchange Trading – podstawowy indeks obliczany i publikowany przez Bucharest Stock Exchange, opisujący zachowanie cen 10 najbardziej płynnych walorów) + 5% SOFIX (indeks obliczany i publikowany przez Bulgarian Stock Exchange – Sofia, opisujący zachowanie cen spółek o największej kapitalizacji i płynności). Dla tego Subfunduszu nie został określony minimalny zalecany okres inwestycji. Jednakże, jeżeli Inwestor ponosi Opłatę Dystrybucyjną, wówczas planowany okres inwestycji powinien uwzględniać poniesioną opłatę w relacji do potencjalnych zysków w okresie inwestycji, w szczególności uwzględniając wysokość ponoszonej Opłaty Dystrybucyjnej w relacji do potencjalnych stóp zwrotu Subfunduszu.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Quercus TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne uniwersalne
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe1,09 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Współczynnik zmienności40,50 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio0,0733
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Gotówka57 %
Dłużne papiery skarbowe36 %
Dłużne papiery korporacyjne7 %