Fundusz inwestycyjny

Quercus Agresywny (Quercus Parasolowy SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Strategia inwestycyjna 

Subfundusz inwestuje przede wszystkim w Instrumenty Akcyjne. Część aktywów Subfundusz inwestuje w Instrumenty Dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub spółki publiczne, których akcje są notowane na GPW. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie. 

Transakcje 

Posiadacze jednostek uczestnictwa mogą złożyć zlecenie odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa w każdym Dniu Wyceny Subfunduszu. Dniem Wyceny jest każdy dzień w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. 

Dywidendy 

Dywidendy otrzymywane przez Subfundusz są reinwestowane i uwzględniane przy wycenie jednostki uczestnictwa. Subfundusz nie wypłaca dywidend, a dochody Subfunduszu są reinwestowane. 

Benchmark 

Benchmarkiem Subfunduszu jest indeks WIG. 

Okres inwestycji 

Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 3 lat od rozpoczęcia inwestycji. 

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Quercus TFI
 • Grupa Funduszy Akcje polskie
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Akcje94 %
Gotówka5 %
inne aktywa1 %