Fundusz inwestycyjny

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest ochrona realnej wartości Aktywów Subfunduszu. Realizując cel inwestycyjny Subfundusz dokonuje lokat przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu z uwzględnieniem ograniczeń i zasad wynikających z Ustawy oraz art. 12 ust. 1-2 i ust. 4-8 Statutu. 2. Papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski mogą stanowić do 100% wartości Aktywów Subfunduszu. 3. Papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej mogą stanowić do 60% wartości Aktywów Subfunduszu. 4. Papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa należące do OECD oraz międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD, mogą stanowić do 40% wartości Aktywów Subfunduszu.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca TFI PZU
 • Grupa Funduszy Dłużne skarbowe
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 1681.87 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 1,50%
 • Opłata za zarządzanie 2,50%
 • Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN

Dystrybutorzy

 • Alior Bank
 • Bossafund
 • CDM Pekao
 • Dom Inwestycyjny Xelion
 • Dom Maklerski BDM
 • ING Bank Śląski
 • SFI mBank
 • Starfunds

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery skarbowe
 • 92 %
Dłużne papiery korporacyjne
 • 5 %
Gotówka
 • 3 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe1,95 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Współczynnik zmienności35,07 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Neutralny stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio0,0320
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery skarbowe92 %
Dłużne papiery korporacyjne5 %
Gotówka3 %