Fundusz inwestycyjny

PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje co najmniej 65% aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw rozwijających się (tzw. rynki wschodzące) Ameryki Łacińskiej, Azji, Europy Środkowo-Wschodniej i Afryki. Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny. Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu będzie portfel składający się w 70% z indeksu JPMorgan Emerging Market Bond Index Global Diversified i w 30% z indeksu JPMorgan Government Bond–Emerging Market Index Global Diversified, wyrażony w USD i zabezpieczony pod względem ryzyka walutowego do waluty bazowej według wzoru: (70% * EMBI Global Div + 30% * GBI - EM Global Div) + (WIBID 3M - LIBOR 3M). Wzorzec stosowany jest wyłącznie w celach porównawczych. Podstawowym kryterium doboru lokat jest uzyskanie możliwie jak najwyższej stopy zwrotu przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka wynikającego ze zmiany stóp procentowych oraz zmiany kursów walut. Wszystkie przychody i zyski Subfunduszu są reinwestowane. W celu ograniczenia ryzyka walutowego oraz ryzyka stopy procentowej a także w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfundusz może stosować szczególne techniki zarządzania aktywami takie jak hedging pod warunkiem, że są one zgodne z celem inwestycyjnym subfunduszu. Stosowanie tych technik realizowane jest poprzez zawieranie umów mających za przedmiot instrumenty pochodne

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca TFI PZU
 • Grupa Funduszy Dłużne uniwersalne
 • Główny obszar geograficznyRynki Wschodzące
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 265.65 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 5%
 • Opłata za zarządzanie 1,50%
 • Opłata za wynik występuje
 • Minimalna pierwsza wpłata 1 000 PLN

Dystrybutorzy

 • Alior Bank
 • Bossafund
 • Dom Inwestycyjny Xelion
 • Dom Maklerski BDM
 • ING Bank Śląski
 • SFI mBank
 • Starfunds

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery skarbowe
 • 82 %
Dłużne papiery korporacyjne
 • 12 %
Gotówka
 • 5 %
inne aktywa
 • 1 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe6,11 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoka zmienność
Współczynnik zmienności34,33 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Neutralny stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio0,1238
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery skarbowe82 %
Dłużne papiery korporacyjne12 %
Gotówka5 %
inne aktywa1 %