Fundusz inwestycyjny

PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz dokonuje lokat przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz inne instrumenty rynku pieniężnego. Lokaty w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa mogą stanowić nie więcej niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu. Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny. Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest portfel składający się w 100% z indeksu TBSP. Wzorzec stosowany jest wyłącznie w celach porównawczych. Podstawowymi kryteriami doboru lokat Subfunduszu jest analiza rynkowa i fundamentalna poprzez m.in. ocenę bieżących i prognozowanych wyników finansowych emitenta oraz stóp procentowych, przy uwzględnieniu obecnej i oczekiwanej inflacji. Wszystkie przychody i zyski Subfunduszu są reinwestowane. W celu ograniczenia ryzyka walutowego oraz ryzyka stopy procentowej a także w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfundusz może stosować szczególne techniki zarządzania aktywami takie jak hedging pod warunkiem, że są one zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu. Stosowanie tych technik realizowane jest poprzez zawieranie umów mających za przedmiot instrumenty pochodne.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca TFI PZU
 • Grupa Funduszy Dłużne skarbowe
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 82.02 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie 1,50%
 • Opłata za zarządzanie 2%
 • Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN

Dystrybutorzy

 • Alior Bank
 • Bossafund
 • CDM Pekao
 • Dom Inwestycyjny Xelion
 • ING Bank Śląski
 • Starfunds

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery skarbowe
 • 91 %
Dłużne papiery korporacyjne
 • 7 %
Gotówka
 • 1 %
Depozyt
 • 1 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe2,17 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niska zmienność
Współczynnik zmienności32,20 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Neutralny stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio0,1143
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery skarbowe91 %
Dłużne papiery korporacyjne7 %
Gotówka1 %
Depozyt1 %