Fundusz inwestycyjny

PZU Dłużny Aktywny  (PZU FIO Parasolowy)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizując cel inwestycyjny Subfundusz dokonuje lokat przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu z uwzględnieniem ograniczeń i zasad wynikających z Ustawy oraz art. 12 ust. 1-2 i ust. 4-8 Statutu. Lokaty w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, dłużne papiery wartościowe emitowane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczypospolita Polska lub co najmniej jedno państwa członkowskie Unii Europejskiej, oraz instrumenty rynku pieniężnego, stanowią co najmniej 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i nie więcej niż 100% Aktywów Subfunduszu. Fundusz może lokować ponad 35 % wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: 1) Skarb Państwa, 2) Narodowy Bank Polski, 3) inne niż Rzeczypospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej lub należące do OECD. Jeżeli udział lokat określonych powyżej przekracza 35% wartości Aktywów Subfunduszu, wówczas powinny one być dokonywane w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji, z tym, że wartość lokaty w papiery wartościowe żadnej z tych emisji nie może przewyższać 30% wartości Aktywów Subfunduszu. 5. Lokaty w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa mogą stanowić nie więcej niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca TFI PZU
 • Grupa Funduszy Dłużne skarbowe
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 71.57 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie 1,50%
 • Opłata za zarządzanie 2%
 • Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN

Dystrybutorzy

 • Alior Bank
 • Bossafund
 • CDM Pekao
 • Dom Inwestycyjny Xelion
 • ING Bank Śląski
 • Starfunds

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery skarbowe
 • 91 %
Dłużne papiery korporacyjne
 • 7 %
Gotówka
 • 1 %
Depozyt
 • 1 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe1,81 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Współczynnik zmienności52,17 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio0,0145
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery skarbowe91 %
Dłużne papiery korporacyjne7 %
Gotówka1 %
Depozyt1 %