Fundusz inwestycyjny

PZU Akcji Spółek Dywidendowych (PZU FIO Parasolowy)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje od 50% do 100% aktywów przede wszystkim w akcje spółek z siedzibą w jednym z krajów Europy Środkowo - Wschodniej, regularnie wypłacających dywidendę. Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny. Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest portfel składający się w 90% z indeksu WIG i w 10% ze stawki WIBID 3M. Wzorzec stosowany jest wyłącznie w celach porównawczych. Podstawowymi kryteriami doboru lokat dla części akcyjnej są: analiza spółek pod względem regularności i wysokości wypłacanych dywidend, analiza fundamentalna oraz płynność inwestycji. Dla części obejmującej dłużne papiery wartościowe oceniana jest przede wszystkim płynność oraz rentowność wybranych instrumentów. Wszystkie przychody i zyski Subfunduszu są reinwestowane. W celu ograniczenia ryzyka walutowego oraz ryzyka stopy procentowej a także w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfundusz może stosować szczególne techniki zarządzania aktywami takie jak hedging pod warunkiem, że są one zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu. Stosowanie tych technik realizowane jest poprzez zawieranie umów mających za przedmiot instrumenty pochodne.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca TFI PZU
 • Grupa Funduszy Akcje polskie
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe24,59 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niska zmienność
Information Ratio-0,0083
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena-10,9609 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a-1,5794
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niski stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Akcje79 %
Gotówka21 %