Fundusz inwestycyjny

PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Cel inwestycyjny 

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 

Polityka inwestycyjna 

Subfundusz dokonuje lokat przede wszystkim w akcje spółek mających siedzibę w Rzeczpospolitej Polskiej lub dopuszczonych do obrotu na rynku w Rzeczpospolitej Polskiej. Udziałowe instrumenty finansowe obejmujące: akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe wyemitowane przez emitentów mających siedzibę w Rzeczpospolitej Polskiej lub dopuszczone do obrotu na rynku w Rzeczpospolitej Polskiej, nie mogą stanowić łącznie mniej niż 66% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. W tym udziałowe instrumenty finansowe wyemitowane przez emitentów mających siedzibę za granicą, które nie są dopuszczone do obrotu na rynku w Rzeczpospolitej Polskiej, a także jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w lub dają taką ekspozycję na wskazane udziałowe instrumenty finansowe lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów, nie mogą stanowić łącznie więcej niż 34% wartości aktywów Subfunduszu. Dłużne instrumenty finansowe takie jak: obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe i instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe nie mogą stanowić łącznie więcej niż 34% wartości Aktywów Subfunduszu. Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest portfel składający się w 90% z indeksu WIG i w 10% ze stawki WIBID 3M. Wzorzec stosowany jest wyłącznie w celach porównawczych. Wszystkie przychody i zyski Subfunduszu są reinwestowane. W celu ograniczenia ryzyka walutowego oraz ryzyka stopy procentowej a także w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfundusz może stosować szczególne techniki zarządzania aktywami takie jak hedging pod warunkiem, że są one zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu. Stosowanie tych technik realizowane jest poprzez zawieranie umów mających za przedmiot instrumenty pochodne. 

Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca TFI PZU
 • Grupa Funduszy Akcje polskie
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Akcje90 %
Gotówka6 %
inne aktywa4 %