Fundusz inwestycyjny

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Cel inwestycyjny 

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 

Polityka inwestycyjna 

Subfundusz lokuje nie mniej niż 70% aktywów przede wszystkim w akcje małych i średnich spółek notowanych na GPW w Warszawie, które nie wchodzą w skład indeksu WIG 20. 

Portfel inwestycyjny Subfunduszu uzupełniany może być akcjami małych i średnich spółek notowanych na rynkach zagranicznych. Część portfela lokowana w aktywa inne niż akcje, inwestowana jest przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. 

Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny. 

Lokaty Subfunduszu mogą być denominowane w walutach obcych, jednak nie mogą stanowić więcej niż 35% lokat Subfunduszu. 

Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest portfel składający się w 70% z indeksu mWIG40 TR, w 20% z indeksu sWIG80 TR oraz w 10% ze stawki WIBID 3M. Wzorzec stosowany jest wyłącznie w celach porównawczych. 

Zarządzający dokonuje doboru akcji do portfela lokat Subfunduszu w oparciu o analizę fundamentalną, poszukując papierów wartościowych o jak najwyższej oczekiwanej stopie zwrotu, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka inwestycyjnego. 

Wszystkie przychody i zyski Subfunduszu są reinwestowane. 

W celu ograniczenia ryzyka walutowego oraz ryzyka stopy procentowej a także w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfundusz może stosować szczególne techniki zarządzania aktywami takie jak hedging pod warunkiem, że są one zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu. Stosowanie tych technik realizowane jest poprzez zawieranie umów mających za przedmiot instrumenty pochodne. 

Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca TFI PZU
 • Grupa Funduszy Akcje polskie
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Akcje90 %
Gotówka8 %
inne aktywa2 %