Fundusz inwestycyjny

PKO Technologii i Innowacji Globalny (PKO Parasolowy FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Celem Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. 

Subfundusz zarządzany aktywnie. 

Podstawowymi lokatami Subfunduszu są emitowane na podstawie przepisów prawa polskiego lub obcego: 

1) instrumenty udziałowe spółek, które generują lub będą generować dochody wskutek rozwoju, wspierania oraz wykorzystania nowoczesnych technologii i innowacji, jak również odznaczające się innowacyjnością lub posiadające unikalną własność intelektualną oraz 

2) tytuły uczestnictwa funduszy, których polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie w spółki, o których mowa powyżej. 

Nie mniej niż 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu stanowią łącznie instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji. Przedmiotem lokat Subfunduszu mogą być wystandaryzowane i niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Uczestnicy mogą - z zastrzeżeniem zawieszenia odkupywania w wyniku nadzwyczajnych okoliczności - w każdym dniu wyceny złożyć zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa. 

Zalecenie: Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, które zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 5 lat. 

Subfundusz nie wypłaca dochodów. 

Dochody z inwestycji Subfunduszu są reinwestowane, zwiększając wartość jego aktywów. 

Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem, odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany również benchmarkiem przyjmuje się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu NASDAQ Composite USD z wagą 45%, procentowej zmiany indeksu MSCI Europe IT EUR z wagą 20%, procentowej zmiany indeksu MSCI World USD z wagą 20% i stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 15%. 

Subfundusz nie dąży do odwzorowania benchmarku dlatego też jego wyniki mogą się różnić.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca PKO TFI
 • Grupa Funduszy Akcje zagraniczne
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Akcje49 %
Fundusze akcji15 %
Dłużne papiery wartościowe14 %
Gotówka9 %
Dłużne papiery skarbowe7 %
inne aktywa6 %