Fundusz inwestycyjny

PKO Surowców Globalny (PKO Parasolowy FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Podstawowymi lokatami Subfunduszu są emitowane na podstawie przepisów prawa polskiego lub obcego: 1) instrumenty udziałowe oraz 2) tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, dające ekspozycję na sektory gospodarki: poszukiwanie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel surowcami. Nie mniej niż 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu stanowią łącznie instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji. Przedmiotem lokat Subfunduszu mogą być wystandaryzowane i niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Uczestnicy mogą - z zastrzeżeniem zawieszenia odkupywania w wyniku nadzwyczajnych okoliczności - w każdym dniu wyceny złożyć zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa. Zalecenie: Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, które zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 5 lat. Subfundusz nie wypłaca dochodów. Dochody z inwestycji Subfunduszu są reinwestowane, zwiększając wartość jego aktywów. Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem, odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany również benchmarkiem przyjmuje się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu MSCI World Commodity Producers USD z wagą 90% i stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%. Subfundusz nie dąży do odwzorowania benchmarku dlatego też jego wyniki mogą się różnić.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca PKO TFI
 • Grupa Funduszy Surowce
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe35,49 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowana zmienność
Information Ratio0,0497
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena16,0693 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a0,2192
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Akcje77 %
Dłużne papiery korporacyjne15 %
Gotówka8 %