Fundusz inwestycyjny

PKO Papierów Dłużnych USD (PKO Parasolowy FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Celem Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz zarządzany aktywnie. 

Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane przede wszystkim w instrumenty dłużne będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym oraz będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w państwach należących do OECD, w szczególności w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na Innych Rynkach Zorganizowanych. 

Całkowita wartość lokat Subfunduszu w instrumenty dłużne oraz depozyty denominowane w dolarze amerykańskim, z wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, sell/buy back, repo oraz reverse-repo nie może być niższa niż 50% Wartości Aktywów Netto. 

Dokonując lokat w instrumenty dłużne Subfundusz inwestuje w instrumenty skarbowe, instrumenty dłużne przedsiębiorstw lub instrumenty emitowane przez inne podmioty. Przedmiotem lokat Subfunduszu mogą być wystandaryzowane i niewystandaryzowane instrumenty pochodne. 

Uczestnicy mogą - z zastrzeżeniem zawieszenia odkupywania w wyniku nadzwyczajnych okoliczności - w każdym dniu wyceny złożyć zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa. Zalecenie: Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, które zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 3 lat. Subfundusz nie wypłaca dochodów. 

Dochody z inwestycji Subfunduszu są reinwestowane, zwiększając wartość jego aktywów. 

Poziom referencyjny służący ocenie efektywności (benchmark): procentowa zmiana indeksu ICE BofA 1-3 Year US Treasury Index przeliczonego na PLN i uwzględniającego zmiany kursu walutowego USD do PLN. 

Subfundusz nie dąży do odwzorowania benchmarku dlatego też jego wyniki mogą się różnić.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca PKO TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne uniwersalne
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery skarbowe94 %
Gotówka6 %