Fundusz inwestycyjny

PKO Papierów Dłużnych USD (PKO Parasolowy FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane przede wszystkim w instrumenty dłużne będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym oraz będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w państwach należących do OECD, w szczególności w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na Innych Rynkach Zorganizowanych. Całkowita wartość lokat Subfunduszu w instrumenty dłużne oraz depozyty denominowane w dolarze amerykańskim, z wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, sell/buy back, repo oraz reverse-repo nie może być niższa niż 50% Wartości Aktywów Netto. Dokonując lokat w instrumenty dłużne Subfundusz inwestuje w instrumenty skarbowe, instrumenty dłużne przedsiębiorstw lub instrumenty emitowane przez inne podmioty. Przedmiotem lokat Subfunduszu mogą być wystandaryzowane i niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Uczestnicy mogą - z zastrzeżeniem zawieszenia odkupywania w wyniku nadzwyczajnych okoliczności - w każdym dniu wyceny złożyć zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa. Zalecenie: Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, które zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 3 lat. Subfundusz nie wypłaca dochodów. Dochody z inwestycji Subfunduszu są reinwestowane, zwiększając wartość jego aktywów. Poziom referencyjny służący ocenie efektywności (benchmark): 100% (1 + 6M LIBID USD)*(1 + zmiana kursu USD/PLN wg NBP)-1. Subfundusz nie dąży do odwzorowania benchmarku dlatego też jego wyniki mogą się różnić.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca PKO TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne uniwersalne
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 96.08 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 1,50%
 • Opłata za zarządzanie max. 1,80%
 • Opłata za wynik brak
 • Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN

Dystrybutorzy

 • Bank PKO BP
 • Bossafund
 • KupFundusz
 • SFI mBank
 • Starfunds
 • TFI PKO

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery skarbowe
 • 71 %
Gotówka
 • 29 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe5,97 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niska zmienność
Współczynnik zmienności79,23 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio0,2803
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery skarbowe71 %
Gotówka29 %