Fundusz inwestycyjny

PKO Akcji Rynku Złota (PKO Parasolowy FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Podstawowymi rodzajami lokat Subfunduszu są instrumenty udziałowe wyemitowane przez spółki, których przedmiotem działalności jest w szczególności poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel złotem oraz innymi metalami szlachetnymi, oraz instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji takich spółek. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane również w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne innych funduszy, jeśli inwestują one w kategorie lokat wymienione w zdaniu pierwszym. Całkowita wartość lokat Subfunduszu w instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie może być niższa niż 60% Wartości Aktywów Netto. Przedmiotem lokat Subfunduszu mogą być wystandaryzowane i niewystandaryzowane instrumenty pochodne.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca PKO TFI
 • Grupa Funduszy Akcyjne
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 224.99 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 4,50%
 • Opłata za zarządzanie 2,10%
 • Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN

Dystrybutorzy

 • Bank PKO BP
 • Bossafund
 • SFI mBank
 • Starfunds
 • TFI PKO

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Akcje
 • 96 %
Gotówka
 • 4 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe24,72 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowana zmienność
Information Ratio0,0409
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena10,5119 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a0,5022
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Akcje96 %
Gotówka4 %