Fundusz inwestycyjny

PKO Akcji Rynku Złota (PKO Parasolowy FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Podstawowymi rodzajami lokat Subfunduszu są: a) Instrumenty Udziałowe wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego przez spółki, których przedmiotem działalności jest w szczególności poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel złotem oraz następującymi metalami szlachetnymi: srebro, platyna, pallad, a także prowadzenie wskazanych powyżej rodzajów działalności względem złóż polimetalicznych, w których powołane metale szlachetne stanowią istotną część; b) instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji spółek, o których mowa w lit. a) (wartość instrumentów pochodnych mierzona równoważną pozycją w instrumencie bazowym); c) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne w rozumieniu Ustawy, jeżeli, zgodnie ze statutem, prospektem, regulaminem lub dokumentami założycielskimi danego funduszu podstawową kategorią lokat tego funduszu są kategorie lokat, o których mowa w lit. a) lub lit. b) lub gdy polityka inwestycyjna tego funduszu zakłada, że fundusz będzie odzwierciedlał skład indeksu akcji spółek, o których mowa w lit. a).

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca PKO TFI
 • Grupa Funduszy Akcyjne
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 220.43 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 4,50%
 • Opłata za zarządzanie 2,10%
 • Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN

Dystrybutorzy

 • Bank PKO BP
 • Bossafund
 • SFI mBank
 • Starfunds
 • TFI PKO

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Akcje
 • 96 %
Gotówka
 • 4 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe25,28 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoka zmienność
Information Ratio0,0294
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena6,5987 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a0,0003
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Akcje96 %
Gotówka4 %