Fundusz inwestycyjny

PKO Akcji Rynku Złota (PKO Parasolowy FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Podstawowymi rodzajami lokat Subfunduszu są instrumenty udziałowe wyemitowane przez spółki, których przedmiotem działalności jest w szczególności poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel złotem oraz innymi metalami szlachetnymi, oraz instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji takich spółek. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane również w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne innych funduszy, jeśli inwestują one w kategorie lokat wymienione w zdaniu pierwszym. Całkowita wartość lokat Subfunduszu w instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie może być niższa niż 60% Wartości Aktywów Netto. Przedmiotem lokat Subfunduszu mogą być wystandaryzowane i niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Uczestnicy mogą - z zastrzeżeniem zawieszenia odkupywania w wyniku nadzwyczajnych okoliczności - w każdym dniu wyceny złożyć zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa. Zalecenie: Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, które zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 5 lat. Subfundusz nie wypłaca dochodów. Dochody z inwestycji Subfunduszu są reinwestowane, zwiększając wartość jego aktywów. Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem, odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany również benchmarkiem przyjmuje się średnią ważoną procentowej zmiany: indeksu NYSE ARCA GOLDMINERS INDEX USD z wagą 90% i stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%. Subfundusz nie dąży do odwzorowania benchmarku dlatego też jego wyniki mogą się różnić.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca PKO TFI
 • Grupa Funduszy Surowce
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 531.75 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 4,50%
 • Opłata za zarządzanie max. 2,10%
 • Opłata za wynik brak
 • Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN

Dystrybutorzy

 • Bank PKO BP
 • Bossafund
 • KupFundusz
 • SFI mBank
 • Starfunds
 • TFI PKO

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Akcje
 • 93 %
Gotówka
 • 7 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe49,73 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo wysoka zmienność
Information Ratio0,0383
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena-3,6940 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a0,8454
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Akcje93 %
Gotówka7 %