Fundusz inwestycyjny

PKO Akcji Rynków Wschodzących (PKO Parasolowy FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Celem Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. 

Subfundusz jest tzw. funduszem indeksowym zarządzanym aktywnie, który realizuje cel inwestycyjny poprzez dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI Emerging Markets USD. 

Podstawowymi kategoriami lokat Subfunduszu są instrumenty udziałowe i instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe będące przedmiotem obrotu, oferowane głównie przez podmioty mające siedzibę w krajach zaliczanych do tzw. rynków wschodzących (ang. emerging markets) lub prowadzące działalność operacyjną lub uzyskujące większość swoich przychodów w ww. krajach oraz jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, jeśli inwestują one w instrumenty udziałowe i instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe będące przedmiotem obrotu w tych krajach. 

Całkowita wartość inwestycji Subfunduszu w w/w kategorie lokat nie może być niższa niż 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Fundusz przy wyborze instytucji wspólnego inwestowania kieruje się celem inwestycyjnym Subfunduszu, odchyleniem wyników instytucji od stopy referencyjnej, kosztami, płynnością, ryzykiem walutowym oraz wiarygodnością spółki zarządzającej. 

Przedmiotem lokat Subfunduszu mogą być wystandaryzowane i niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Uczestnicy mogą - z zastrzeżeniem zawieszenia odkupywania w wyniku nadzwyczajnych okoliczności - w każdym dniu wyceny złożyć zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa. 

Zalecenie: Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, które zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 5 lat. Subfundusz nie wypłaca dochodów. 

Dochody z inwestycji Subfunduszu są reinwestowane, zwiększając wartość jego aktywów. Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem, odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany również benchmarkiem przyjmuje się procentową zmianę indeksu MSCI Emerging Markets USD. 

Subfundusz nie dąży do odwzorowania składu benchmarku dlatego też jego wyniki mogą się różnić.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca PKO TFI
 • Grupa Funduszy Akcje zagraniczne
 • Główny obszar geograficznyRynki Wschodzące
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Fundusze akcji78 %
Gotówka21 %
inne aktywa1 %