Fundusz inwestycyjny

PKO Akcji Nowa Europa (PKO Parasolowy FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Podstawowymi rodzajami lokat Subfunduszu są instrumenty udziałowe będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynkach wskazanych w statucie, jak i niebędące przedmiotem oferty publicznej lub niedopuszczone do obrotu na tych rynkach oraz instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji. Całkowita wartość lokat w wymienione instrumenty finansowe dające ekspozycję na kraje takie jak: Rzeczpospolita Polska, Republika Czeska, Rumunia, Republika Austrii, Republika Węgierska, Republika Turcji oraz Federacja Rosyjska, nie może być niższa niż 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Przedmiotem lokat Subfunduszu mogą być wystandaryzowane i niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Uczestnicy mogą - z zastrzeżeniem zawieszenia odkupywania w wyniku nadzwyczajnych okoliczności - w każdym dniu wyceny złożyć zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa. Zalecenie: Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, które zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 5 lat. Subfundusz nie wypłaca dochodów. Dochody z inwestycji Subfunduszu są reinwestowane, zwiększając wartość jego aktywów. Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem, odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany również benchmarkiem przyjmuje się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG20 z wagą 20%, procentowej zmiany indeksu ISE30 liczonej w polskich złotych z wagą 25%, procentowej zmiany indeksu MSCI Russia liczonej w złotych polskich z wagą 35%, procentowej zmiany indeksu BUX liczonej w polskich złotych z wagą 5%, procentowej zmiany indeksu MSCI Czech Republic liczonej w polskich złotych z wagą 5% i stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%. Subfundusz nie dąży do odwzorowania benchmarku dlatego też jego wyniki mogą się różnić.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca PKO TFI
 • Grupa Funduszy Akcyjne
 • Główny obszar geograficznyEuropa
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 93.91 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 4,50%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN

Dystrybutorzy

 • Bank PKO BP
 • Bossafund
 • SFI mBank
 • Starfunds
 • TFI PKO

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Gotówka
 • 52 %
Akcje
 • 47 %
inne aktywa
 • 1 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe13,22 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Information Ratio-0,0264
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena-2,6477 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niski stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a0,0150
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Gotówka52 %
Akcje47 %
inne aktywa1 %