Fundusz inwestycyjny

PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (PKO Parasolowy FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Celem Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. 

Subfundusz zarządzany aktywnie. 

Podstawowym rodzajem lokat Subfunduszu są w szczególności instrumenty udziałowe będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państw należących do Unii Europejskiej. Głównie są to akcje małych i średnich spółek oraz instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji małych i średnich spółek. 

Przez małe i średnie spółki rozumie się spółki, wchodzące w skład polskich i globalnych indeksów odzwierciedlających zmianę cen akcji małych i średnich spółek. 

Całkowita wartość lokat w instrumenty udziałowe i instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe nie może być niższa niż 60% Wartości Aktywów Netto, przy czym całkowita wartość lokat w instrumenty udziałowe, instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji małych i średnich spółek nie może być niższa niż 30% Wartości Aktywów Netto. 

Przedmiotem lokat Subfunduszu mogą być wystandaryzowane i niewystandaryzowane instrumenty pochodne. 

Uczestnicy mogą - z zastrzeżeniem zawieszenia odkupywania w wyniku nadzwyczajnych okoliczności - w każdym dniu wyceny złożyć zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa. Zalecenie: Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, które zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 5 lat. Subfundusz nie wypłaca dochodów. 

Dochody z inwestycji Subfunduszu są reinwestowane, zwiększając wartość jego aktywów. 

Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem, odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany również benchmarkiem przyjmuje się średnią ważoną procentowej zmiany: indeksu WIG20 z wagą 20%, procentowej zmiany indeksu mWIG40 z wagą 30%, procentowej zmiany indeksu sWIG80 z wagą 10%, procentowej zmiany indeksu MSCI WORLD SMID Cap Index USD z wagą 30% oraz stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 10%. 

Subfundusz nie dąży do odwzorowania benchmarku dlatego też jego wyniki mogą się różnić.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca PKO TFI
 • Grupa Funduszy Akcje polskie
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Akcje77 %
Dłużne papiery wartościowe14 %
Gotówka5 %
inne aktywa4 %