Fundusz inwestycyjny

Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje minimum 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym. Udział innych lokat, które mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu zgodnie z podrozdziałem 4a Statutu, nie może przekroczyć 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Fundusz może lokować do 50% wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa China Equity, do 50% wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa Japanese Equity oraz do 50% wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa Asia Equity. Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego, a w przypadku funduszu zagranicznego z wydzielonymi subfunduszami - do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego subfunduszu. Informacja o lokatach innych niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, w które Fundusz głównie lokuje Aktywa danego Subfunduszu.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Pekao TFI
 • Grupa Funduszy Akcyjne
 • Główny obszar geograficznyAzja
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 30.35 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 5%
 • Opłata za zarządzanie 3,50%
 • Minimalna pierwsza wpłata 1 000 PLN

Dystrybutorzy

 • CDM Pekao
 • Dom Inwestycyjny Xelion

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Fundusze akcji
 • 91 %
Gotówka
 • 8 %
Depozyt
 • 0 %
inne aktywa
 • 1 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe14,85 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Information Ratio-0,0606
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena-4,9218 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a-0,7827
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Fundusze akcji91 %
Gotówka8 %
Depozyt0 %
inne aktywa1 %