Fundusz inwestycyjny

Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Pekao Akcji Amerykańskich jest subfunduszem o charakterze akcyjnym. Subfundusz lokuje minimum 70% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym oraz instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, dające ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej. Minimum 70% wartości aktywów netto Subfunduszu jest denominowane w dolarze amerykańskim. Subfundusz może inwestować w lokaty denominowane w dowolnych walutach. W przypadku gdy część lokat Subfunduszu jest denominowana w innej walucie niż dolar amerykański, w celu ograniczenia ryzyka walutowego związanego ze zmianą kursów innych walut w relacji do dolara amerykańskiego, Subfundusz zawiera transakcje na instrumentach pochodnych. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności Fundusz może lokować aktywa Subfunduszu w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Wskaźnikiem (benchmarkiem) służącym do oceny efektywności inwestycji jest: 50% MSCI USA TR Gross Index + 15% MSCI US Mid Cap Value + 15% MSCI US Prime Market Value Index + 15% MSCI US Prime Market Growth Index + 5% ICE BofAML US Dollar 3-Month Deposit Bid Rate Constant Maturity Index. Szczegółowy opis poszczególnych składników benchmarku znajduje się w prospekcie informacyjnym Funduszu. Subfundusz może być odpowiedni dla osób, które zamierzają zainwestować środki na okres co najmniej 5 lat. Subfundusz nie wypłaca dywidend. Wszelkie dochody osiągnięte przez Subfundusz są reinwestowane i powiększają jego aktywa. Subfundusz realizuje zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa w każdym dniu roboczym będącym dniem wyceny.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Pekao TFI
 • Grupa Funduszy Akcje zagraniczne
 • Główny obszar geograficznyUSA
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe24,40 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Information Ratio0,0206
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena9,5700 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a0,5566
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Fundusze akcji96 %
Depozyt3 %
inne aktywa1 %