Fundusz inwestycyjny

Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Pekao Akcji - Aktywna Selekcja jest subfunduszem akcyjnym. Subfundusz może inwestować do 100% aktywów w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, w szczególności w akcje polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Subfundusz lokuje przede wszystkim w niedowartościowane akcje spółek posiadające wysoki potencjał wzrostu, a także w akcje spółek uczestniczących w przejęciach i akwizycjach oraz przeprowadzających pierwsze oferty publiczne. Udział dłużnych instrumentów finansowych, głównie obligacji skarbowych oraz lokat bankowych, nie przekracza 30% aktywów. Subfundusz może lokować część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. W celu sprawnego zarządzania portfelem i ograniczenia ryzyka walutowego Subfundusz może zawierać transakcje na instrumentach pochodnych. Wskaźnikiem (benchmarkiem) służącym do oceny efektywności inwestycji jest: 90% WIG + 10% WIBID 1M. Szczegółowy opis poszczególnych składników benchmarku znajduje się w Prospekcie informacyjnym Funduszu. Subfundusz może być odpowiedni dla osób, które zamierzają zainwestować środki na okres co najmniej 5 lat. Subfundusz nie wypłaca dywidend. Wszelkie dochody osiągnięte przez Subfundusz są reinwestowane i powiększają jego aktywa. Subfundusz realizuje zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa w każdym dniu roboczym będącym dniem wyceny. 

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Pekao TFI
 • Grupa Funduszy Akcje polskie
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Akcje93 %
Gotówka6 %
inne aktywa1 %