Fundusz inwestycyjny

Opera Universa.pl (Opera FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Fundusz jest zarządzany aktywnie. Fundusz lokuje do 100% wartości aktywów subfunduszu w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Do 100% wartości aktywów subfunduszu mogą stanowić akcje. Fundusz lokuje do 100% wartości aktywów subfunduszu w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W celu ograniczania ryzyka oraz sprawnego zarządzania subfundusz może stosować instrumenty pochodne np. kontrakty terminowe oraz opcje, dla których instrumentem bazowym są papiery wartościowe, indeksy giełdowe, instrumenty rynku pieniężnego, kursy walut obcych, stopy procentowe, instrumenty pochodne np. kontrakty typu forward itd. W ramach subfunduszu realizowana jest polityka aktywnego zarządzania - stopień zaangażowania w poszczególne kategorie lokat w ramach subfunduszu będzie zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu, a ponoszonym ryzykiem. Fundusz odkupuje jednostki uczestnictwa na żądanie inwestora w każdym dniu wyceny, tj. w każdym dniu, w którym ma miejsce regularna sesja giełdowa na podstawowym rynku giełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wszystkie dochody z lokat subfunduszu są reinwestowane. Fundusz nie wypłaca dochodu subfunduszu bez odkupywania jednostek uczestnictwa. Zalecenie: niniejszy subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 4 lat. Subfundusz nie porównuje swoich wyników do żadnego wzorca inwestycyjnego (benchmarku).

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca OPERA TFI
 • Grupa Funduszy Akcje zagraniczne
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 3.59 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 2%
 • Opłata za zbycie 2%
 • Opłata za zarządzanie 2,75%
 • Opłata za wynik występuje
 • Minimalna pierwsza wpłata 500 PLN

Dystrybutorzy

 • TFI Opera

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Akcje
 • 59 %
Depozyt
 • 11 %
Gotówka
 • 11 %
Dłużne papiery skarbowe
 • 8 %
Dłużne papiery korporacyjne
 • 8 %
inne aktywa
 • 3 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy

Główne parametry funduszu

Akcje59 %
Depozyt11 %
Gotówka11 %
Dłużne papiery skarbowe8 %
Dłużne papiery korporacyjne8 %
inne aktywa3 %