Fundusz inwestycyjny

Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje od 75% do 100% wartości aktywów subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, przy czym od 40% do 100% wartości aktywów subfunduszu w dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw. Fundusz lokuje do 100% wartości aktywów subfunduszu w kategorie lokat denominowane w walutach obcych. Subfundusz jest subfunduszem rynku krajowego, co oznacza, że udział papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego emitowanych przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz depozytów w bankach krajowych powinien wynosić co najmniej 66% wartości aktywów subfunduszu. Fundusz odkupuje jednostki uczestnictwa na żądanie inwestora w każdym dniu wyceny, tj. w każdym dniu, w którym ma miejsce regularna sesja giełdowa na podstawowym rynku giełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wszystkie dochody z lokat subfunduszu są reinwestowane. Fundusz nie wypłaca dochodu subfunduszu bez odkupywania jednostek uczestnictwa. Zalecenie: niniejszy subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 2 lat.  W ramach subfunduszu jest realizowana aktywna polityka zarządzania. Subfundusz nie dąży do odwzorowania benchmarku, w związku z czym wyniki Subfunduszu oraz benchmarku mogą się różnić. Poziom referencyjny (benchmark subfunduszu): - od 2019-01-21 - WIBID 6M + 75punktów bazowych minus koszty zarządzania. - od 2009-01-01 – Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index minus koszty zarządzania. od 2007-01-01 do 2008-12-31 - 2-letni swap procentowy minus koszty zarządzania. od 2005-01-01 do 2006-12-31 - 2-letni swap procentowy. do 2004-12-31 - średnia ze średniej rentowności bonów skarbowych 52-tygodniowych z ostatnich 4 przetargów minus koszty zarządzania.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Opera TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne korporacyjne
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe2,99 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Współczynnik zmienności109,17 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio0,0127
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery korporacyjne59 %
Dłużne papiery skarbowe34 %
Gotówka6 %
Depozyt0 %
inne aktywa1 %